Om VafabMiljö

VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Vi arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning. Inom denna region bor ca 330 000 människor och här finns ca 16 000 företag som genererar avfall.

Vårt uppdrag är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas, det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag. De viktigaste värdena i vårt arbete är uthållig miljöhänsyn, bra service, god kvalitet, hög effektivitet, stort engagemang och stor kompetens.

Vi driver 18 Återbruk (Återvinningscentraler) runt om i regionen varav sex stycken finns i Västerås. Där kan privatpersoner lämna grovavfall (t ex metallskrot, trädgårdsavfall, plast, well m.m.) och sitt farliga avfall och el-avfall. Vi driver även fem avfallsstationer där flera numera är omlastningsstationer. En verksam deponi finns på Gryta avfallsstation i Västerås. Genom enheten Gas tillverkar vi biogas och biogödsel.

Vi arbetar med avfallsrådgivning, information, insamling, transport, sortering, återvinning, energiutvinning, biologisk behandling, kompostering, rötning och deponering.

Vi ansvarar även för hämtning av hushållsavfall, slam och latrin, fakturering, kundservice med mera.

VafabMiljö Kommunalförbund är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

VafabMiljös verksamhetsidé

På uppdrag av våra medlemskommuner tillhandahåller och utvecklar vi avfallstjänster för alla som bor och verkar i VafabMiljö-regionen.
Tillsammans med våra kunder och andra aktörer arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle.

VafabMiljös vision

Tillsammans skapar vi det hållbara samhället!

VafabMiljös värdeord

Trovärdig, Omtanke, Nytänkande, Professionell