Slam

Har du ett hus som inte är anslutet till det kommunala avlopps­systemet måste du ha slam­tömning via VafabMiljö.

Det är hos VafabMiljö du beställer slamtömning

Din slam­avskiljare ska tömmas minst en gång per år. Har du en slamtank kan du välja att ha den på intervalltömning eller beställa när du vill få tömt. Tömning får endast utföras av vår entreprenör Relita. Vill du ansöka om dispens och få längre hämtningsintervall kontakta din kommun. För att beställa ett abonnemang eller beställa tömning, kontaktar du VafabMiljös Kundservice.

E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Telefon: 020-120 22 20

Anledningen till att det är viktigt att din brunn eller tank måste tömmas regelbundet är miljöskäl. Töms inte din behållare finns det risk för försämrad reningsfunktion i brunnen och därmed en ökad belastning på miljön av i första hand näringsämnen.

Akut tömning

Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger, kontakta vår entreprenör Relita på telefon 0771-103 500. Observera att akut tömning medför extra kostnader, för mer information se Avgifter längst ner.

Regler för slamtömning

  • Brunnslock som måste lyftas får väga max 15 kilo. Lock som skjuts får väga max 35 kilo. Locket eller tömningsanordningen får inte vara övertäckt.
  • Uppställningsplatsen, där slambilen kopplar på slangen, får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva och ska vara trafiksäkert utformad.
  • Bilvägen fram till uppställningsplatsen ska ha fri höjd på 4,7 meter. Bredden ska vara minst 3,5 meter och bärigheten minst 26 ton.
  • Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnens/tankens anslutningspunkt ska vara max 10 meter. Nivåskillnaden får inte överstiga 6 meter.
  • Det ska finnas utrymme för slambilen att vända samt komma till och från tömningsstället utan att behöva backa.
  • Chauffören bedömer om fordonet måste placeras så att det krävs extra slang. Om avståndet mellan hämtningsfordonets och tömningsplatsens angöringspunkt överstiger 20 meter måste fastighetsägaren själv ordna slang eller rör med tillhörande kopplingar. Vid kuperad terräng accepteras ingen slangdragning.
  • Håll vägen snö- och halkfri på vintern.

Bomkörning

Bomkörning debiteras om slambilen har kört till fastigheten men inte kommer fram till brunnen av någon anledning som kommer an på fastighetsägaren, eller om Arbetsmiljöverkets regler inte följs. Avgift för bomkörning se rubriken Avgifter längst ner.

Slamtömning kan utebli om vägen inte uppfyller kraven eller om det saknas en ordentlig vändplats.

Tömningsfrekvens

Innan tömning skickar vi ett brev där vi talar om att slamtömning kommer att ske månaden efter. Observera att olika omständigheter kan medföra att tömningstiden kan förskjutas något. Om du har en sluten tank kan det finnas risk att slammet som finns kvar i tömningsröret fryser vintertid. Beställ därför tömning av tanken innan den blir överfull.

Tömning av slam vid beställning

Tömning av slambrunn sker inom 5 arbetsdagar räknat från beställningsdagen.

Mer information

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Avgifter

Avgifter hittar du i avfallstaxan (pdf)