Biogas och biogödsel

Biogas

Biogas är metangas som framställts av organiskt material t.ex. matrester, avloppsslam, gödsel och växter. Biogasen bildas när materialet bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö. Denna process kallas för rötning och sker i en rötkammare.

VafabMiljö äger en biogasanläggning som ligger på Gryta avfallsstation i Västerås. I den anläggningen blandas matrester med fettavskiljarslam och vallgrödor. Vallgrödor är blandade grässorter som t.ex. timotej och klöver. Det tar ca 20 dagar för materialet att brytas ner. Ur rötkammaren får vi både biogas och gödsel. Biogasen används som fordonsbränsle till bussar, sopbilar och personbilar.

För att kunna använda biogasen som fordonsbränsle måste metanhalten i gasen vara högre än vad den är när den kommer ut ur rötkammaren. När gasen kommer ut ur rötkammaren innehåller den ca 65 procent metangas och ca 35 procent koldioxid. För att kunna fungera som fordonsbränsle behöver halten av metangas vara ca 97 procent. För att höja halten metan tvättas gasen i en uppgraderingsanläggning. Detta görs med hjälp av vatten på 10 bars tryck. Biogasen är därefter färdig att skickas till tankställen runt om i vår region.

Idag räknas biogas som ett av världens mest miljövänliga fordonsbränslen. Ett bränsle som dessutom produceras lokalt och bidrar till att sluta ett kretslopp där vi tar tillvara på resurser från samhället.

Begreppsförklaringar:
Biogas – metangas från förnyelsebara energikällor
Naturgas – metangas från fossila energikällor
Fordonsgas – samlingsnamn för både biogas och naturgas

Energiinnehåll i fordonsgas jämfört med andra bränslen

1 kg fordonsgas = 13 kWh

1 liter bensin = 8,94 kWh

1 liter diesel = 9,80 kWh

1 kg fordonsgas = ca 1,5 liter bensin

1 kg fordonsgas = ca 1,3 liter diesel

Biogödsel

Under rötningsprocessen bildas även biogödsel som används av lantbrukare för att tillföra viktiga näringsämnen tillbaka till jorden. Biogödsel är ett lokalproducerat alternativ till mineral- eller konstgödsel. Bönderna hämtar själva gödsel på vår anläggning för att sprida ut på åkrarna igen.

 

Vallodling

Lantbrukare odlar vallgrödor runt om Västerås. En värdefull gröda både för lantbruket och för biogasanläggningen. Sammanlagt odlas ca 200 hektar klöverrik vall för energiutvinning. För lantbrukarna är den en värdefull omväxlingsgröda som ökar odlingssäkerheten och avkastningen för efterkommande grödor genom bättre markstruktur.

I biogasanläggningen är vallen en viktig råvara för energiproduktion. Vallen skördas en till två gånger varje år och lagras som ensilage i anslutning till anläggningen. Därefter tillsätts vallen tillsammans med matrester för att rötas till biogas och biogödsel.