Innehåll i en avfallsplan

Olika gamla el-prylar i återvinningskärl
Elavfall. Bild av BildN

Avfallsplanen består i grova drag av två delar – en beskrivande del och ett handlingsprogram.

Den beskrivande delen innehåller  bakgrundsinformation om hur avfallshanteringen ser ut i regionen idag och vad som påverkar utvecklingen och kan ses som ett uppslagsverk. T ex finns här beskrivet de lagar och miljömål som påverkar avfallshanteringen, information om regionen, avfallsmängder, avfallsanläggningar, nedlagda deponier och styrmedel.

Handlingsprogrammet är den del av avfallsplanen som är framåtsyftande. Här beskrivs vilka mål och strategier vi vill ha för den framtida avfallshanteringen i regionen samt även detaljerade aktiviteter för att nå dessa mål. Målen i en avfallsplan brukar vara uppdelade i två nivåer – ett antal inriktningsmål som anger vilken inriktning avfallsarbetet ska ha, t ex att den totala mängden avfall ska minska eller att de resurser som finns i avfallet ska tas tillvara, dvs källsortering med materialåtervinning.

För att kunna avgöra om arbetet går i rätt riktning brukar det under varje inriktningsmål även finnas mätbara så kallade effektmål, t ex att matsvinnet inom kommunala verksamheter, eller mängden förpackningar i restavfallet, ska minska med ett antal procent under planperioden.

Det räcker naturligtvis inte att sätta upp mål för verksamheten. Det krävs ju också att vi gör något konkret. Därför kommer handlingsplanen även innehålla en mängd aktiviteter eller åtgärder som VafabMiljö och medlemskommunerna åtar sig att genomföra. Det kan t ex handla om olika typer av kampanjer, utveckling av Återbruken, etablera samarbeten, förbättra arbetsmetoder och behandlingstekniker eller något helt annat!

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt