Återvinnarhuset
Huset är byggt av återvunnet material från byggnader som rivits i Västerås. Här hålls information och konferenser.
Kontoret
VafabMiljös huvudkontor. Här sitter ca 50 personer inom olika avdelningar, bl.a. inom miljöutveckling.
Återbruket Gryta
Ett av VafabMiljös 18 återbruk. Här får privatpersoner och företag med återbrukskort lämna sitt grovavfall.
Infartskontrollen
Här vägs och kontrolleras allt avfall som kommer in och ut från området.
Farligt avfall
Här lagras och sorteras farligt avfall från Återbruk och företag innan det skickas vidare för behandling.
Oljestationen
Hit kommer oljeförorenat vatten från t.ex. biltvättar. Oljan och vattnet skiljs åt och vattnet leds sedan vidare till reningsverket.
Gasutvinningen
Det bildas metangas i soptippen. Den gasen tas omhand och används till el och uppvärmning av bostäder.
Lakvattendammen
Det regnvatten som rinner igenom soptippen kallas lakvatten. Det samlas i en damm innan det leds vidare till reningsverket.
Förorenade jordar
Hit kommer olje- och tungmetallförorenade jordar. De tvättas och används sedan som täckmaterial på soptippen.
Pappershallen
Hit kommer well, tidningar och kontorspapper som sorteras och packas ihop till stora balar för att sedan köras till återvinning.
Sorteringsplattan
Hit kommer osorterat avfall. Det sorteras och skickas sedan till materialåtervinning eller energiutvinning.
Bränsleplattan
Hit kommer brännbart avfall från bl.a. Återbruken. Det sorteras och krossas för att sedan köras vidare till förbränning.
Kompostering
Här komposteras trädgårdsavfall och stalldynga. Efter ungefär sex månader har det blivit till jord.
Biogasanläggninen
Hit kommer alla bruna påsar med bioavfall. Av det produceras biogas som används som fordonsbränsle.
Gamla soptippen
Den öppnades 1969 och stängdes 2008. Förr la man allt skräp på soptippen men idag återvinner vi istället mycket av vårt avfall.
Nya deponin
Togs i bruk 2009 när gamla deponin (soptippen) stängdes. Här läggs nästan bara gips, isolering och fönsterglas.
Återvinnarhuset Kontoret Återbruket Gryta Infartskontrollen Farligt avfall Oljestationen Gasutvinningen Lakvattendammen Förorenade jordar Pappershallen Sorteringsplattan Bränsleplattan Kompostering Biogasanläggninen Soptippen Nya deponin