deponi

Utvecklingsprojekt

VafabMiljö jobbar med en mängd utvecklingsprojekt, här är några exempel:

Att avsluta en deponi

Vi på VafabMiljö arbetar med att avsluta deponier i vår region på ett miljösäkert sätt som är godkänt av EU. Totalt finns det sex deponier i regionen, varav Skinnskattebergs deponi samt Annelund i Enköping är sluttäckta och avslutade. En del av deponin Gryta i Västerås är sluttäckt.

Arbetet med att sluttäcka deponier kräver stora mängder täckmassor, komposterat slam m m.

Lakvattenrening vid Gryta avfallsstation

2016 invigdes den nya SBR-anläggningen på Gryta avfallsstation i Västerås. SBR står för Satsvis Biologisk Rening. I anläggningen renas lakvatten, regn- och smältvatten som rinner genom avfallet och innehåller olika föroreningar. Efter reningen släpps vattnet ut i Svartån.

Deponigas

En modernisering med ett automatiserat reglersystem för att optimera gasutvinningen har gjorts på Gryta.

Forskningsprojekt

 VafabMiljö är med och stödjer flera forskningsprojekt, t ex:
  • Processoptimering av VafabMiljös biogasanläggning tillsammans med Mälardalens Högskola
  • Avfallsbaserad kompost och biogödsel i spannmålsodling tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet
  • Mekanisk och biologisk behandling av restavfall för att få fram ett kvalitativt bränsle samt en organisk restfraktion för rötning tillsammans med Umeå universitet.

Internationell verksamhet

  • Samverkan kring avfallsbehandling i Botswana, ett SIDA-projekt i samarbete med Västerås stad
  • Samverkan kring biogasproduktion i Bolivia, ett projekt finansierat av Nordiska klimatfonden, i samarbete med KTH och Mälardalens högskola.