Myndighetsbeslut

VafabMiljö Kommunalförbund fattar myndighetsbeslut som berör avfallshanteringen i våra medlemskommuner. Vänligen observera att det bland våra tolv medlemskommuner kan förekomma skillnader i vilka områden vi genomför myndighetsbeslut. I en del fall är det respektive kommun som fattar beslut. Läs mer under rubriken hushåll/din kommun för att veta mer vad som gäller i din kommun eller kontakta VafabMiljös kundservice för mer information.

Vi kan fatta beslut som berör:

  • Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, latrin samt slam
  • Förlängt hämtningsintervall
  • Gemensam behållare
  • Godkännande av kompostering av matavfall
  • Befrielse från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning
  • Anvisning av hämtningsplats
  • Tvingande abonnemangsändringar (vid upprepade felsorteringar, översopor m.m.)

Överklaga myndighetsbeslut

Om du vill överklaga ett myndighetsbeslut från VafabMiljö ska du skicka in ett skriftligt överklagande till VafabMiljö Kommunalförbund. Ange vilket beslut du överklagar genom att bifoga kopia på beslutet eller en kort beskrivning av vad beslutet handlar om. Beskriv varför du tycker beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha. Underteckna överklagandet och skriv namn, postadress och telefonnummer.

Överklagandet skickas antingen via e-post till info@vafabmiljo.se eller via post till VafabMiljö Kommunalförbund, Box 140, 721 05 Västerås.

För att överklagandet ska kunna prövas ska det komma VafabMiljö Kommunalförbund tillhanda inom tre veckor från den dagen du fick beslutet. Ärendet skickas sedan till Länsstyrelsen om inte VafabMiljö Kommunalförbund ändrar beslutet på det sätt du begärt.