Foto: VafabMiljö

Miljö- och kvalitetsarbete

Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss på VafabMiljö. Dessa frågor är kärnan i vår policy för verksamheten och för de mål vi sätter varje år. “Tillsammans skapar vi det hållbara samhället” är vår vision och det gör vi genom att hushålla med resurser och försöka minska avfallet.

Vi arbetar främst med effektiv material- och energiåtervinning, så att vi kan göra något nyttigt av de restprodukter som uppkommer i samhället. Vi jobbar också förebyggande så att avfall inte ska uppstå. För att öka återanvändningen av prylar och material samarbetar vi med andra aktörer. Genom att informera allmänhet och kunder om avfall och sortering påverkar vi miljön positivt.

En negativ miljöpåverkan är den historiska deponeringen. Förr blandades avfall och lades på tipp (deponier). I dessa gamla deponier bildas metangas och regnvatten som passerar genom avfallet ( så kallat lakvatten) blir förorenat. Vi på VafabMiljö samlar upp metangasen och lakvattnet. Gasen tas till vara till energi och lakvattnet renas.

Idag sorteras hushållsavfallet i tre olika delar, matavfall, restavfall och förpackningar. Matavfallet blir till biogas och biogödsel i vår biogasanläggning på Gryta avfallsstation i Västerås. Biogasen ersätter fossila bränslen i trafiken och minskar på så sätt utsläppen av koldioxid. Biogödslet används vid odling av mat.

Hushållens restavfall går till förbränning och blir till energi.

Förpackningar går under det så kallade producentansvaret. Det innebär att företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller varor i förpackningar ansvarar för att dessa samlas in och återvinns. Materialet återvinns till nya produkter.

Slutligen har vi bedömt att insamling och transporter av avfall bidrar till miljöpåverkan. Vi strävar efter att göra transporterna så effektiva och miljövänliga som möjligt. VafabMiljös sopbilar drivs med biogas. Arbetsfordon på Gryta avfallsstation i Västerås drivs med det miljövänliga bränslet HVO. HVO-bränsle ger en genomsnittlig växthusgasminskning på omkring 90 procent, jämfört med om fossilt diesel används. HVO är också fritt från svavel och aromater och har mindre kallstartsrök.

Vi har valt att jobba med ledningssystem för miljö (ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001) för att få verktyg att hela tiden förbättra vårt arbete samt att se till att vi har ordning och reda på verksamheten. VafabMiljö har certifikat som intygar detta, se länkar nedan.

Certifikat 2021 ISO 14001 (pdf)

Certifikat 2021 ISO 9001 (pdf)

Verksamhetspolicy (pdf)

Vår verksamhet styrs av en mängd lagar och regler. För VafabMiljös avfallsanläggningar ska bl.a. tillstånd enligt miljöbalken finnas. Våra kontrollprogram anger hur vi ska kontrollera delar av den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Kontrollen sker bl.a. genom kontinuerlig provtagning av vatten, förorenade massor, kompost och utsläpp till luft. Uppföljning av resultatet av provtagningarna sker på flera sätt, bl.a. genom årliga miljörapporter som lämnas in för samtliga anläggningar och Återbruk.