Medlemsråd

Samråd sker mellan medlemskommunerna inom ramen för ett medlemsråd. Där ska samråd ske i frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt innan respektive kommunfullmäktige tar ställning i frågan. Varje medlemskommun representeras av en person från kommunstyrelsen.
Medlemsrådet sammanträder minst en gång per år, i anslutning till förbundets beslut om budget. Därutöver hålls ytterligare sammanträden när någon av medlemskommunerna begär det. Västerås stad är sammankallande.