Gröna obligationer

Som första kommun med kreditbetyg AAA erbjuder Västerås stad gröna obligationer. Pengarna staden lånar kommer att finansiera gröna projekt i flera av stadens bolag. Vilken typ av projekt som kan ingå styrs av ramverket. Konceptet med gröna obligationer har utvecklats av Världsbanken och SEB.

Med hjälp av gröna obligationer kan vi ta ytterligare steg i arbetet för klimat, miljö och ett hållbart samhälle.

Läs mer nedan om VafabMiljös satsningar. Om du vill läsa mer om Västerås stads gröna obligationer klicka här

Avfallshantering, biogasproduktion och miljövänliga transporter

KLIMATSMARTA INSAMLINGSFORDON

Under 2017 upphandlade VafabMiljö kommunalförbund åtta nya fordon för insamling och transport av avfall. Tre av dessa är så kallade lastväxlarfordon som kommer att användas för transport av avfall mellan VafabMiljös anläggningar.

Drivmedlet för dessa fordon är HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Resterande fem utgörs av biogasdrivna komprimerande sopbilar som används för insamling av avfall från hushåll. Samtliga ersätter befintliga dieseldrivna fordon, varför utsläppen av fossil koldioxid bedöms komma att minska med ca 300 ton/år. Minskningen motsvarar utsläpp från 220 000 körda mil med en genomsnittlig diesel-personbil i Västerås.

TOTAL PLANERAD INVESTERING: 29,4 mnkr

TOTALT UPPARBETADE KOSTNADER VID ÅRSSKIFTET 2017/2018: 15,6 mnkr

FRÄMSTA MÄTBARA MILJÖNYTTA: Utsläppen av fossil koldioxid minskar med 300 ton per år.

DISTRIBUTION AV BIOGAS SOM DRIVMEDEL

Ökad försäljning av biogas från VafabMiljö kommunalförbund till kunder som inte är anslutna till befintliga gasledningar kräver fler mobila gaslager. Fler mobila gaslager ger dessutom möjlighet att minimera användningen av fossil naturgas, som för närvarande uppgår till ca 14 procent av den totala försäljningen av fordonsgas. Under 2017 kommer 2,3 mnkr att investeras i ytterligare mobila gaslager.

TOTAL INVESTERING: 2,3 mnkr

TOTALT UPPARBETADE KOSTNADER VID ÅRSSKIFTET: 0 mnkr

FRÄMSTA MÄTBARA MILJÖNYTTA: Minskad användning av fossil naturgas.

PRODUKTION AV BIOGAS UR MATAVFALL

Följande investeringar i VafabMiljö kommunalförbunds befintliga biogasanläggning kommer att ske under 2017 som bidrar till ökad produktion av biogas:

  • Biogas till värmeproduktion. Investeringen ger möjlighet att vid behov använda biogas i befintliga värmepannor. Detta innebär att gasen kan nyttiggöras som bränsle i värmeproduktionen vid driftstopp i anläggningen för framställning av fordonsgas.
  • Investering i silpress. Pressen kommer att användas som fristående komplement till befintlig avvattningsutrustning varvid risken för driftstopp i anläggningen reduceras.
  • Ny gasomrörningskompressor. Som ett led i process- optimeringen kommer en investering i ny gasomrörning för rötkammaren att göras.

TOTAL INVESTERING: 2,8 mnkr

TOTALT UPPARBETADE KOSTNADER VID ÅRSSKIFTET 2017/2018: 0,6 mnkr

FRÄMSTA MÄTBARA MILJÖNYTTA: 1–5 % ökad produktion av biogas

LOKAL BEHANDLING AV LAKVATTEN

VafabMiljö kommunalförbund har under åren 2015–2016 uppfört en anläggning för lokal rening av lakvatten från deponin. Reningen sker genom så kallad SBR-teknik (Satsvis Biologisk Rening) och är så effektiv att det behandlade vattnet kan ledas till Svartån och Mälaren istället för till Västerås avloppsreningsverk. Exempelvis reduceras kväve, som är det i lakvattnet mest miljöbelastande ämnet, med ca 95 procent.

Från uppsamlingsdammar leds vattnet till energieffektiva och uppvärmda reaktorer där vattnet genomgår en biologisk reningsprocess under 6 timmar, varefter det filtreras för att slutligen ledas till Svartån.

Åtgärden har avlastat avloppsreningsverket med ca 130 000 kubikmeter per år, samtidigt som det skapar goda förutsättningar för att använda verkets slam som gödningsmedel inom jordbruket.

TOTAL INVESTERING: 61 mnkr

TOTALT UPPARBETADE KOSTNADER VID ÅRSSKIFTET 2017/2018: 60,5 mnkr

FRÄMSTA MÄTBARA MILJÖNYTTA: 95 % reduktion av kväve

NY DEPONI FÖR FARLIGT OCH ICKE-FARLIGT AVFALL

VafabMiljö kommunalförbund har anlagt nya ytor för miljösäker deponering av farligt och icke-farligt avfall på Gryta avfallsanläggning i Västerås. Ytorna, som är 10 000 respektive 20 000 kvadratmeter stora, har en metertjock bottenkonstruktion som består av en så kallad geologisk barriär, ett tätskikt, skyddsgeotextil samt ett dräneringsskikt.

Syftet med bottenkonstruktionen är att förhindra att föroreningar från det deponerade avfallet skadar omgivande yt- och grundvatten i ett tusenårsperspektiv.

Anläggningen är den enda av sitt slag inom VafabMiljös verksamhetsområde, Västmanland samt Enköping och Heby kommuner. Deponiytorna byggdes åren 2015–2016.

TOTAL INVESTERING: 32 mnkr

TOTALT UPPARBETADE KOSTNADER VID ÅRSSKIFTET 2017/2018: 31,6 mnkr

FRÄMSTA MÄTBARA MILJÖNYTTA: Skydd av yt- och grundvatten i 1000-årsperspektiv.

EFTERBEHANDLING AV AVSLUTADE AVFALLSDEPONIER

VafabMiljö kommunalförbund avslutar successivt den deponi på Gryta avfallsanläggning som tagits ur drift. Åtgärden innebär att avfallet täcks av ett flertal olika skikt som skapar en 1,5 meter tjock kapsel över deponin.

På detta sätt åstadkoms ett effektivt skydd för människor och miljö, genom att förhindra åtkomst till avfallet, reducera mängden förorenat vatten och eliminera utsläpp av klimatpåverkande gaser.

Sluttäckningen, som byggs för att hålla flera århundraden, följs av en minst 30-årig efterbehandling med övervakning och kontroll samt underhåll av konstruktionen. Sluttäckning av deponi för farligt avfall genomförs år 2017–2018.

TOTAL INVESTERING: 12,1 mnkr

TOTALT UPPARBETADE KOSTNADER VID ÅRSSKIFTET 2017/2018: 3,1 mnkr

FRÄMSTA MÄTBARA MILJÖNYTTA: Minskad uppkomst av förorenat yt- och grundvatten i 1000-årsperspektiv.