Vi vill ha dina böcker!

Nu gör VafabMiljö ytterligare en insats för miljön! Gamla böcker som du tidigare sorterat som brännbart på Återbruket kan du nu lämna till återvinning. Från och med månadsskiftet januari/februari 2018 kommer det finnas behållare för insamling av böcker på samtliga Återbruk i VafabMiljö-regionen.

För att komma högre upp i avfallstrappan inför vi nu en behållare för återvinning av böcker, både med hård pärm och i pocket. Då det finns en ökad efterfrågan på papper av kvalitet har VafabMiljö nu hittat en mottagare för detta avfall som har utvecklat en helt ny teknik där både papperet i boken och den hårda pärmen kan återvinnas, vilket är mycket positivt

Ännu bättre är förstås om hela böcker i första hand kan återanvändas. Möjligheten att lämna föremål till återanvändning finns redan sedan tidigare på nästan alla VafabMiljös Återbruk.

Välkommen till Återbruket!