insamling av kyl och frys på återbruket

Samråd angående nytt Återbruk i Hallstahammars kommun

VafabMiljö Kommunalförbund avser söka tillstånd enligt miljöbalken för byggnation av ett nytt återbruk i Hallstahammar som ersätter det befintliga återbruket på Trångfors avfallsstation. Efter samråd med Hallstahammars kommun planeras återbruket att lokaliseras på fastigheten Eriksberg 2:1 utefter Hallstavägen söder om E18.

På återbruket kommer privatkunder och mindre företag att sortera sitt grovavfall i ett 15-tal olika behållare från en upphöjd ramp. En plats kommer också att upplåtas för insamling av material som omfattas av producentansvar samt material för återanvändning. För mellanlagring av farligt avfall uppförs en specialinredd byggnad.

Den verksamhet som vi planerar är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Ansökan kommer att omfatta mellanlagring av farligt avfall (max 80 ton/vid varje enskilt tillfälle) och mellanlagring av övrigt avfall (max 150 ton/vid varje enskilt tillfälle). Verksamheten bedöms inte ge upphov till någon större miljöpåverkan, utan omfattar i huvudsak transporter och till viss del buller. Hänsyn till detta och övriga miljöfaktorer kommer att tas i den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas.

Som ett led i förberedelserna för ansökan ska samråd ske med berörda. Samrådsplikten gentemot allmänheten fullgörs genom denna annons samt genom särskilt informationsbrev till de närmast boende och verksamhetsutövare. Ett mera utförligt underlag för samrådet redovisas på vafabmiljo.se

Synpunkter?

Synpunkter ska lämnas i skriftlig form och vara oss tillhanda senast den 5 augusti 2022.
Skicka dina synpunkter till info@vafabmiljo.se eller till VafabMiljö Kommunalförbund, Box 140, 721 05 Västerås.

Bilagor

Samrådsunderlag Hallstahammar (pdf)

Bilaga 1 – Planerat läge Hallstahammars Återbruk (pdf)

Bilaga 2 – Stadsplan Eriksberg (pdf)

Bilaga 3 – Riksintressen (pdf)

Bilaga 4 – Situationsplan preliminär (pdf)