Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Sverige behöver få bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps nu kraven på verksamheter som hanterar farligt avfall, både med en utökad anteckningsskyldighet och en skyldighet att rapportera in uppgifterna till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av det nya avfallsregistret.

Vem är skyldig att rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall

Två sätt att rapportera

Verksamheter kan rapportera uppgifter till avfallsregistret antingen manuellt via en e-tjänst eller via API. API innebär att rapporterande verksamheter lämnar uppgifter genom att ansluta sitt eget verksamhetssystem till Naturvårdsverkets system. Naturvårdsverket har varit försenade med att införa en lösning för inrapportering av uppgifter via API men nu finns en lösning plats. 

Kan du anlita VafabMiljö för hjälp med rapporteringen?

Vår systemleverantör för aktuellt verksamhetssystem är i slutfasen med att färdigställa en tjänst som ska möjliggöra överföring från systemet till Naturvårdsverket. Under april månad började vi våra inledande tester av egen data i denna API-tjänst.  

När vi har fått alla bitar på plats är ambitionen att vi ska kunna erbjuda våra kunder en lösning där vi fungerar som ombud och sköter rapporteringen åt er till Naturvårdsverket. Vår bedömning i dagsläget är att tiden fram till sommarsemestern kommer utgöras av en testperiod. Vår förhoppning är att vi ska kunna börja rapportera skarpt till Naturvårdsverket och kunna fungera som ombud för våra kunder någon gång efter sommaren, kanske i början av hösten. 

Tveka inte att kontakta oss om du behöver information

Eftersom Naturvårdsverkets system är försenat har vi fått signaler om att tillsynsmyndigheterna inledningsvis kommer att fokusera på information snarare än tillsyn av hur rapporteringen sköts. Om du är kund hos oss och behöver hjälp med information att delge tillsynsmyndigheten, är du välkommen att kontakta oss.

Mer information

Mer information om bakomliggande lagstiftning, Naturvårdsverkets rapporteringssystem, frågor och svar m.m., hittar du via dessa länkar:

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/fragor-svar-rapporteringssystem-farligt-avfall/ 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614