Foto: Per Groth

Sortera ditt avfall

När du sorterar ditt avfall kommer avfallet till nytta. Återvinning innebär stora miljövinster.

På den här sidan kan du se hur du sorterar ditt avfall och hur det återvinns. Hittar du inte det du söker kan du titta i Sorteringslistan A-Ö.

Miljövinster med återvinning

Farligt avfall görs ofarligt
Det är mycket viktigt att farligt avfall tas omhand på rätt sätt. Felaktig hantering av farligt avfall kan få allvarliga konsekvenser för djur, natur och miljö. Det är dessutom kostsamt och svårt att sanera om avfallet hamnar på fel ställe.

Matavfallet blir fordonsbränsle och gödsel
Biogas är ett miljövänligt fordonsbränsle där utsläppet av växthusgaser är nästan obefintlig. Av matavfallet blir det dessutom gödsel till lantbrukare.

Sparar på jordens naturresuser
Istället för att ta ny råvara från jordklotet, används återvunnet material som t ex papper, metall, plast, glas.

Sparar energiförbrukning
 När återvunnet material används i tillverkningen av olika produkter går det åt mindre energi jämfört med att använda nya råvaror. Denna energibesparing innebär att utsläppen av olika miljöstörande ämnen blir lägre.

Produktion av el och värme
Avfall som inte kan materialåtervinnas blir energi i form av el och värme.

Alla hushåll ska sortera

Hushållen, det vill säga alla invånare, är skyldiga att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna detta avfall till de insamlingssystem som finns. Det hushållsavfall som inte lämnas till producenternas insamlingssystem ska lämnas till kommunens insamling.

Kommunerna ansvarar för att allt hushållsavfall tas omhand och transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande, deponering. Det gäller avfall från hushåll men också ”liknande avfall” från exempelvis restauranger, butiker, kontor etc. Kommunen ska också informera invånarna om hur de ska hantera förpackningar och tidningar och miljönyttan med att återvinna dessa material. Kommunerna ansvarar inte bara för hushållsavfall från privatpersoner utan också för liknande avfall från kontor, restauranger, skolor etc.