Fosforfilter

Alla med enskilt avlopp måste rena fosfor, men endast under specifika förutsättningar behövs fosforfilter som komplement. Filtermaterialet byts regelbundet och det använda filtermaterialet klassas som hushållsavfall. 

Fosforfällor bygger på att avloppsvattnet passerar genom ett reaktivt filtermaterial som absorberar fosforn i avloppsvattnet. I allmänhet används kalkbaserade filtermaterial. För att processen ska fungera måste avloppsvattnet först ha genomgått förbehandling, det vill säga slamavskiljning och en biologisk behandling, vanligtvis i en tät markbädd, men även andra typer av biologisk behandling fungerar.

Fosforfällor ska inte förväxlas med fosforfällning, som innebär att kemikalier tillsätts inne i huset eller i slamavskiljaren och där fosfor fälls ut i ett fosforrikt slam.

Hur vet du att det är dags att byta?

Det är kombinationen av mängden vatten som flödar igenom materialet och koncentrationen av fosfor som bestämmer när det är dags att byta filter. Enligt gällande föreskrifter ska fosforfiltret bytas vartannat år såvida du inte har fått ett förlängt hämtningsintervall från Miljö och hälsa i din kommun. Filtret hämtas med kran- eller slambil.

Byte av fosforfilter – hur gör jag?

Fastighetsägaren ansvarar för att uppfylla de krav som ställts i tillståndet från kommunens miljökontor, dvs att byte ska ske när filtret blir mättat. Många leverantörer av fosforfällor erbjuder serviceavtal och att köpa nytt filtermaterial, detta samt själva bytet ligger utanför det kommunala ansvaret. Borttransport och omhändertagande är kommunens ansvar och denna tjänst kan beställas via 021-39 35 00.

Vill du veta mer om fosforfällor och fosforfiltermaterial titta gärna på Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se (rapport ”2012: U03/ Fosforfällor. Fosforfiltermaterial – ett hushållsavfall”)