Abonnemang och avgifter

I Västerås kommun kan du välja mellan abonnemang Källsorterat och abonnemang Osorterat. Genom att välja Källsorterat gör du en miljötjänst eftersom du sorterar matavfallet separat. Matavfallet blir till biogas och biogödsel i vår biogasanläggning på Gryta avfallsstation. Biogasen används som fordonsbränsle istället för bensin och diesel. Biogödslet används vid odling av mat.

Abonnemang Källsorterat

I abonnemang Källsortering sorterar du ditt matavfall och restavfall separat. I abonnemanget ingår två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall. Det ingår också bruna papperspåsar och påshållare.

Du placerar papperspåsen i påshållaren som ventilerar påsen och håller den torr. I papperspåsen sorterar du matavfallet. När påsen är full lägger du den i det bruna kärlet. Byt påsen ofta, vi rekommenderar att du byter den ungefär var tredje dag. Restavfallet sorterar du i en vanlig soppåse och lägger i det gröna kärlet.

Obs! Du får endast använda de bruna papperspåsarna för sortering av matavfall. De är speciellt framtagna för att tåla viss väta. Använder du plast eller bioplast förstör de produktionen i biogasanläggningen.

Det här är exempel på matavfall

Tips för dig som sorterar ditt matavfall

Saknas sorteringsutrustning?

Har du slut på bruna påsar eller saknar du påshållare? Påsar levereras till villahushåll två gånger per år, vår och höst. Du kan också hämta nya papperspåsar på något av våra sex Återbruk. Där finns också påshållare att hämta. Bor du i flerfamiljshus och saknar bruna påsar eller påshållare kan du prata med din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen.

Visste du att på en påse matavfall kan du köra 3 km i en biogasbil?

Abonnemang Osorterat

Detta abonnemang innebär att du lämnar ditt avfall osorterat i ett och samma kärl. Soporna ska vara väl förpackade i vanliga soppåsar. Detta är det dyraste alternativet och det med störst miljöbelastning.

Övrig sortering

Oavsett vilket abonnemang du väljer ska du sortera ut tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Detta lämnar du till en återvinningsstation eller till Återbruket. Genom att sortera ut tidningar och förpackningar får du mindre restavfall och materialen kan återvinnas till nya produkter. På så sätt minskar vi utsläpp av koldioxid och spar på jordens resurser.

Grovavfall och farligt avfall ska alltid lämnas till Återbruket. Det är viktigt att farligt avfall tas om hand på bästa möjliga sätt eftersom det kan skada miljön och människors hälsa.

När du flyttar

Om du flyttar eller fastigheten byter ägare, kom ihåg att anmäla ändringen till oss. Du kan göra anmälan genom blanketten Ägarbyte.

För att ditt abonnemang ska kunna ändras eller avslutas behöver vi veta:

  • när ägarbytet sker
  • ditt namn, adress och personnummer
  • namn, adress och personnummer på den nya ägaren av fastigheten

Avfallstaxa

Avfallstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften måste alla hushåll betala. Nivån på den rörliga delen beror på vilket abonnemang du väljer. För att få fram hela avgiften läggs den fasta avgiften ihop med den rörliga avgiften. Taxesystemet bygger på följande huvudprinciper:

  • Abonnenterna ska få ökad valfrihet.
  • Taxorna ska styra mot en ökad återvinning.
  • Taxorna ska finansiera verksamheten.
Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader för till exempel Åter­bruken, investeringar i an­läggningar för behandling av avfall, omhänder­tagande av farligt avfall, administration och information. Den fasta avgiften tas ut per hushåll oavsett vilket abonne­mang fastighets­ägaren väljer eller om flera hushåll delar på ett eller flera kärl.

  • Småhus: fast avgift 1 640 kronor per hushåll.
  • Flerfamiljshus: fast avgift 971 kronor per hushåll.
  • Fritidshus: fast avgift 856 kronor per hushåll
  • Övriga verksam­heter: fast avgift 901 kronor per verk­samhet.
Rörlig avgift

I den rörliga avgiften ingår kostnader som du som fastighets­ägare själv kan påverka genom att välja till exempel abonne­mang, storlek på kärl och hämtnings­intervall. Här nedan ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I taxan ingår fast avgift på 1 640 kr.
Kärlstorlek Osorterat Källsortering*
120-140 liter 5706 kr 2656 kr
160-190 6203 kr 2841 kr
210-240 6930 kr 3026 kr
370-400 8801 kr 3476 kr
600-660 12150 kr 4307 kr

*I abonnemang Källsortering ingår även ett 120-140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus, verksamheter samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

Avfallstaxor Västerås

Avfallstaxa Västerås småhus och fritidshus

Avfallstaxa Västerås flerfamiljshus och verksamheter

Fullständig avfallstaxa inkl latrin för Västerås 2019