Undantag

Här hittar du information om undantag från de vanligaste avfallsabonnemangen. Du ansöker genom separat blankett.

Gemensam sophämtning

Har du väldigt lite restavfall kan det kännas onödigt att ha ett eget sopkärl. Då kan en lösning vara att ha gemensam sophämtning med en granne. Det kan du göra om du och din granne har samma abonnemang, t ex Källsortering. Ni delar på sopkärlet och ni delar på den rörliga kostnaden. Varje hushåll betalar den fasta avgiften, där kostnader för bl a Återbruket, miljöriktig hantering av farligt avfall, utveckling, administration samt information ingår. I den rörliga avgiften ingår kostnaden för insamling, transport och behandling.

För att ansöka om delat sopkärl fyller du i blanketten Ansökan om gemensam sophämtning.

Ansökan ska skickas in en månad innan du vill att delningen ska börja gälla.

Justering av renhållningsavgiften görs vid nästa fakturering.

VafabMiljö kan ta tillbaka tillstånd om gemensam sophämtning vid bristande betalning, skötsel eller liknande.

Gemensam sophämtning sägs upp genom skriftlig anmälan till VafabMiljö senast en månad före önskad tidpunkt.

Förlängt hämtningsintervall

Du kan ansöka om förlängt hämtningsintervall om du hemkomposterar allt ditt matavfall. Avfallet får inte packas så att det blir problem vid tömning och locket på kärlet måste gå att stänga. Olägenhet ur miljö- och hälsoskyddspunkt, som till exempel problem med skadedjur eller lukt, får inte uppstå.

Du ansöker om förlängt hämtningsintervall hos Skinnskattebergs kommun, avdelning Miljö och Bygg, telefon 0222-450 00 (växel).

Uppehåll i hämtning

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall om fastigheten inte används under en sammanhängande period av minst tre månader, till exempel på grund av en längre resa eller arbete på annan ort.

Gäller uppehållet ett fritidshus med sommarabonnemang ska fastigheten inte användas under hela säsongen.

Fastigheter som ingår i en gemensamhetslösning måste ansöka om uppehåll via den som ansvarar för abonnemanget. Kontakta din hyresvärd, bostadsrättsförening eller motsvarande.

Uppehåll kan beviljas för maximalt två år.

Du ansöker om uppehåll i hämtning hos Skinnskattebergs kommun, avdelning Miljö och Bygg, telefon 0222-450 00 (växel).

Blankett hittar du här

Du kan också beställa blankett genom vår kundservice:

Telefon: 021- 120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Om din ansökan beviljas

Om din ansökan om uppehåll i hämtning beviljas får fastigheten inte användas under den tid uppehållet avser, med undantag för besök för tillsyn och skötsel.

Du betalar fortfarande den fasta renhållningsavgiften och lämnar grovavfall och farligt avfall till Återbruket.

Om villkoren inte följs har Miljö- och Byggnadsnämnden rätt att häva beslutet och återgå till ordinarie hämtning. Fastighetsägaren får då betala avgift för hela uppehållsperioden.

Ansökan ska vara inskickad minst 1 månad före uppehållet ska gälla. Ansökan behandlas först när alla obligatoriska uppgifter kommit in. Kontroll av uppgifterna kan göras.

Avgift för prövning av ansökan tas ut. Det är Miljö- och Byggnadsnämnden i Skinnskattebergs kommun som fattar beslutet.

Befrielse från hämtning av hushållsavfall

Du kan ansöka om befrielse av hushållsavfall om du kan hantera ditt restavfall och matavfall på ett godtagbart sätt. Olägenhet ur miljö- och hälsoskyddspunkt, som problem med skadedjur eller lukt, får inte uppstå.

Blankett för att ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall finns hos Avdelning Miljö & Bygg, Skinnskattebergs kommun, telefon 0222-450 00 (växel).

Obebodd fastighet

Du kan ansöka om befrielse från sophämtning för obebodd fastighet om fastigheten inte används och det inte finns planer på att använda fastigheten i framtiden. Normalt gäller detta fastigheter där ingen bor och fastigheten inte heller är beboelig. Detta gäller inte en fastighet som inte används för tillfället, till exempel på grund av ägarbyte.

Du ansöker om Obebodd fastighet hos Skinnskattebergs kommun, avdelning Miljö och Bygg, telefon 0222-450 00 (växel). På deras hemsida hittar du blankett för ansökan.