Abonnemang och avgifter

I Norbergs kommun kan du välja mellan tre abonnemang, Källsorterat, Hemkompostering och Osorterat. Genom att välja Källsorterat gör du en miljötjänst eftersom du sorterar matavfall separat. Matavfallet blir till biogas och biogödsel i vår biogasanläggning i Västerås. Biogasen används som fordonsbränsle istället för bensin och diesel. Biogödslet används vid odling av mat.

Abonnemang Källsorterat

I abonnemang Källsorterat sorterar du matavfall och restavfall separat. I abonnemanget ingår två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall. Det ingår också bruna papperspåsar och påshållare.

Du placerar papperspåsen i påshållaren som ventilerar påsen och håller den torr. I papperspåsen sorterar du matavfallet. När påsen är dull lägger du den i det bruna kärlet. Byt påsen ofta, vi rekommenderar att du byter den ungefär var tredje dag. Restavfallet sorterar du i en vanlig soppåse och lägger i det gröna kärlet.

Obs! Du får endast använda de bruna papperspåsarna för sortering av matavfall. Påsarna är speciellt framtagna för att tåla viss väta. Använder du plast eller bioplast förstör de produktionen i biogasanläggningen.

Det här är exempel på matavfall

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Slut på bruna påsar? Du kan hämta nya påsar på Återbruket, ICA Gruvhallen, Kommunhuset, Biblioteket, Storkiosken Kärrgruvan och Bjurfors konferensanläggning. Saknar du påshållare finns de att hämta på Återbruket. Bor du i flerfamiljshus och saknar bruna papperspåsar eller påshållare, prata med din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen.

Abonnemang Hemkompostering

Du som är intresserad av att själv ta hand om ditt matavfall kan välja abonnemang Hemkompostering. Det innebär att du tar ansvar för allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost. Du måste  anmäla hemkompostering. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten ”Anmälan om hemkompostering”.

Hemkompostering innebär att du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en godkänd kompost i din trädgård. Restavfallet lägger du i kärlet för restavfall som ingår i abonnemanget. Obs! Du får inte lägga något matavfall i restavfallet.

Genom att kompostera ditt matavfall får du fin mull att använda i din trädgård.

Kompostregler

För att komposteringen inte ska ge upphov till sanitära problem måste du följa de regler för hemkompostering som finns. För att kontrollera att hemkomposteringen fungerar som den ska kan stickprovskontroller göras.

Du kan läsa mer om kompostering i Komposthandboken.

Abonnemang Osorterat

I detta abonnemangsval läggs både restavfall och matavfall i ett grönt kärlet som ingår i abonnemanget.

Övrig sortering

Oavsett vilket abonnemang du väljer ska du sortera ut tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Detta lämnar du till en återvinningsstation eller till Återbruket. Genom att sortera ut tidningar och förpackningar får du mindre restavfall och materialen kan återvinnas till nya produkter. På så sätt minskar vi utsläpp av koldioxid och spar på jordens resurser.

Grovavfall och farligt avfall ska alltid lämnas till Återbruket. Det är viktigt att farligt avfall tas om hand på bästa möjliga sätt eftersom det kan skada miljön och människors hälsa.

När du flyttar

Om du flyttar eller fastigheten byter ägare, kom ihåg att anmäla ändringen till oss.

För att ditt abonnemang ska kunna ändras eller avslutas behöver vi veta:

  • när ägarbytet sker
  • ditt namn, adress och personnummer
  • namn, adress och personnummer på den nya ägaren av fastigheten

Avfallstaxa

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 1 207 kr/hushåll
  • Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift 383 kr/lägenhet
  • Fritidshus (Hämtning 5 månader per år): Fast avgift 656 kr/hushåll
Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I taxan ingår fast avgift på 1207 kr.
Kärlstorlek Hemkompostering Källsortering* Osorterat
140 liter 2140 kr 2563 kr 3073 kr
240 2705 kr 3128 kr 4202 kr
370 3336 kr 3759 kr 5435 kr

*I abonnemang Källsortering ingår även ett 140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

Avfallstaxor Norberg

Avfallstaxa Småhus/Fritidshus Norbergs kommun

Avfallstaxa Flerfamiljshus/Verksamheter Norbergs kommun

Fullständig avfallstaxa inkl latrin Norbergs kommun 2018