Abonnemang och avgifter

I Kungsörs kommun kan du välja mellan två abonnemang, Källsortering eller Hemkompostering. Genom att välja Källsortering gör du en miljötjänst eftersom du sorterar matavfallet separat. Matavfallet blir till biogas och biogödsel i vår biogasanläggning på Gryta avfallsstation i Västerås. Biogasen används som fordonsbränsle istället för bensin och diesel. Biogödslet används vid odling av mat.

Abonnemang Källsortering

I abonnemang Källsortering sorterar du ditt matavfall och restavfall separat. I abonnemanget ingår två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall. Det ingår också bruna papperspåsar och påshållare.

Du placerar papperspåsen i påshållaren som ventilerar påsen och håller den torr. I papperspåsen sorterar du matavfallet. När påsen är full lägger du den i det bruna kärlet. Byt påsen ofta, vi rekommenderar att du byter den ungefär var tredje dag. Restavfallet sorterar du i en vanlig soppåse och lägger i det gröna kärlet.

Obs! Du får endast använda de bruna papperspåsarna för sortering av matavfall. De är speciellt framtagna för att tåla viss väta. Använder du plast eller bioplast förstör de produktionen i biogasanläggningen.

Det här är exempel på matavfall

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Slut på bruna påsar? I Kungsör kan du hämta nya påsar på Återbruket. Där kan du också hämta påshållare. Bor du i flerfamiljshus och saknar bruna påsar eller påshållare kan du prata med din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen.

Abonnemang Hemkompostering

Du som är intresserad av att själv ta hand om ditt matavfall kan välja abonnemang Hemkompostering. Det innebär att du tar ansvar för allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost. Du måste ansöka om hemkompostering. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten Ansökan om hemkompostering.

Hemkompostering innebär att du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en godkänd kompost i din trädgård. Restavfallet lägger du i det gröna kärlet för restavfall som ingår i abonnemanget. Obs! Du får inte lägga något matavfall i restavfallet.

Genom att kompostera ditt matavfall får du fin mull att använda i din trädgård.

Kompostregler

För att komposteringen inte ska ge upphov till sanitära problem måste du följa de regler för hemkompostering som finns. För att kontrollera att hemkomposteringen fungerar som den ska kan stickprovskontroller göras.

Du kan läsa mer om kompostering i Komposthandboken.

Övrig sortering

Oavsett vilket abonnemang du väljer ska du sortera ut tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Detta lämnar du till en återvinningsstation eller till Återbruket. Genom att sortera ut tidningar och förpackningar får du mindre restavfall och materialen kan återvinnas till nya produkter.

När du flyttar

Om du flyttar eller fastigheten byter ägare, kom ihåg att anmäla ändringen till oss genom att fylla i blanketten Anmälan om ägarbyte.

För att ditt abonnemang ska kunna ändras eller avslutas behöver vi veta:

  • när ägarbytet sker
  • ditt namn, adress och personnummer
  • namn, adress och personnummer på den nya ägaren av fastigheten

Avfallstaxa

Här hittar du gällande Avfallstaxor för din sophämtning i Kungsörs kommun.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som påverkas av exempelvis val av kärlstorlek och hämtningsintervall.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften gäller för alla hushåll, även vid uppehåll i hämtning eller befrielse från hämtning av hushållsavfall.

  • Småhus: Fast avgift 1 194 kr/hushåll
  • Fritidshus: Fast avgift 651 kr/hushåll
Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I taxan ingår fast avgift på 1194 kr.
Kärlstorlek Hemkompostering Källsortering*
130-140 liter 1918 kr 2438 kr
190 2010 kr 2530 kr
240 2194 kr 2714 kr
370 2890 kr 3410 kr

*I abonnemang Källsortering ingår även ett 120-140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

Avfallstaxor Kungsör

Avfallstaxa småhus och fritidshus

Avfallstaxa flerbostadshus och verksamheter

Renhållningstaxa komplett exklusive latrin för Kungsör