Undantag

Här hittar du information om undantag från de vanligaste avfallsabonnemangen.  Du ansöker om undantag genom särskilt blankett.

Delat sopkärl

Har du väldigt lite restavfall kan det kännas onödigt att ha ett eget sopkärl. Då kan en lösning vara att dela sopkärl med en granne. Det kan du göra om du och din granne har samma abonnemang, t ex Källsortering. Ni delar på sopkärlet och ni delar på den rörliga kostnaden. Varje hushåll betalar den fasta avgiften, där kostnader för bl a Återbruket, miljöriktig hantering av farligt avfall, utveckling, administration samt information ingår. I den rörliga avgiften ingår kostnaden för insamling, transport och behandling.

För att ansöka om delat sopkärl fyller du i blanketten Delat sopkärl.

Ansökan ska skickas in 1 månad innan du vill att delningen ska börja gälla.

Justering av renhållningsavgiften görs vid nästa fakturering.

Vi på VafabMiljö kan ta tillbaka tillstånd om Delat sopkärl vid bristande betalning, skötsel eller liknande.

Delat sopkärl sägs upp genom skriftlig anmälan till VafabMiljö senast en månad före önskad tidpunkt.

Befrielse från hämtning av hushållsavfall

För att ansöka om befrielse från hämtning av hushållsavfall kontaktar du Bygg och Miljö Sala-Heby.

Telefon: 0224-74 70 00
E-post: kommun.info@sala.se

Förlängt hämtningsintervall

Du kan ansöka om förlängt sophämtningsintervall om du hemkomposterar allt ditt matavfall. Avfallet får inte packas så att problem uppstår vid tömning eller att kärlet blir överfullt så att locket inte går att stänga.

Olägenhet pga förlängt hämtningsintervall får inte uppstå ur miljö- och hälsoskyddspunkt, t ex skadedjur eller lukt.

  • Permanentbostad kan medges hämtning en gång var fjärde vecka (13 ggr/år), en gång per kvartal eller två gånger per år.
  • Fritidshus kan medges hämtning två gånger per sommar.

Ansökan om förlängt hämtningsintervall ska vara inskickad minst 1 månad före uppehållet ska gälla. Du ansöker på blanketten Ansökan om förlängt hämtningsintervall som du hittar Här.

Obebodd fastighet

Du kan ansöka om befrielse från sophämtning för obebodd fastighet om fastigheten inte används och det inte finns planer på att använda fastigheten i framtiden. Normalt gäller detta fastigheter där ingen bor och fastigheten inte heller är beboelig. Detta gäller inte en fastighet som inte används för tillfället, till exempel på grund av ägarbyte.

Blankett för att ansöka om befrielse från sophämtning hittar du Här.

Uppehåll i hämtning

Om fastigheten inte används under en sammanhängande period av minst tre månader kan du ansöka om uppehåll i hämtning. För uppehåll i sommarabonnemang ska fastigheten inte användas under hela säsongen.

Fastigheter som ingår i en gemensamhetslösning måste ansöka om uppehåll via den som ansvarar för abonnemanget. Kontakta din hyresvärd, bostadsrättsförening eller motsvarande.

Uppehåll kan beviljas i maximalt två år.

Ansökan ska vara inskickad minst 1 månad före uppehållet ska gälla. Ansökan behandlas först när alla obligatoriska uppgifter kommit in. Kontroll av uppgifterna kan göras.

Om din ansökan beviljas blir du befriad från den rörliga avgiften och betalar bara den fasta avgiften.

Blankett för att ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall hittar du Här.

Beviljat uppehåll

Beviljas du uppehåll i hämtning får fastigheten inte användas under tiden uppehållet avser, med undantag för besök med anledning av tillsyn och skötsel.

Du betalar fortfarande den fasta renhållningsavgiften och lämnar grovavfall och farligt avfall till Återbruket.

Om villkoren inte följs har VafabMiljö rätt att häva beslutet och återgå till ordinarie hämtning. Fastighetsägaren får då betala avgift för hela uppehållsperioden.

Har du frågor eller vill beställa blanketter är du välkommen att kontakta oss på Kundservice:

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se