Avfallstaxa

Här hittar du gällande Avfallstaxor för sophantering i Fagersta kommun.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall, utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 1 273 kr/hushåll
  • Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift 446 kr/lägenhet
  • Fritidshus (Hämtning 5 månader per år): Fast avgift 824 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I taxan ingår fast avgift på 1273 kr.
Kärlstorlek Hemkompostering Källsortering* Osorterat
190 2440 kr 2788 kr 4514 kr

*I abonnemang Källsortering ingår även ett 140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

Avfallstaxor

Avfallstaxa Småhus/Fritidshus Fagersta kommun

Avfallstaxa Flerfamiljshus/Verksamheter Fagersta kommun

Fullständig avfallstaxa exklusive latrin 2018 Fagersta kommun