Brunt och grönt kärl

Abonnemang och avgifter

I Enköping kan du välja mellan tre sorters abonnemang, abonnemang Källsortering, Hemkompost eller Blandat avfall.

Abonnemang Källsortering innebär att du sorterar ut ditt matavfall i bruna papperspåsar. Matavfallet samlas in precis som ditt restavfall, och blir till biogas och biogödsel. Abonnemang Hemkompostering innebär att du själv tar hand om allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost.

Abonnemang Källsortering

Utsortering av matavfall har pågått i Enköpings tätorter sedan slutet av 1990-talet och i dag har alla hushåll i Enköpings kommun möjlighet att sortera ut sitt matavfall som sedan blir till biogas och biogödsel.

De hushåll som har abonnemang Källsortering lägger sitt matavfall i speciella bruna sopkärl, som är ventilerade. De sopbilar som används i Enköping har två fack, vilket innebär att både matavfallet och det brännbara restavfallet (från det gröna sopkärlet) kan tömmas på en och samma gång. I abonnemanget ingår även bruna papperspåsar samt avsedda påshållare.

Tips för din matavfallssortering

Det här är exempel på matavfall

Här kan du hämta bruna påsar

Vad händer sen?

Matavfallet som sorteras ut används för för produktion av biogas och biogödsel i VafabMiljös anläggning i Västerås. Biogödslet används till odling av mat. En påse matavfall blir biogas som räcker till ca 3 km bilkörning.

Abonnemang Hemkompostering

Du som är intresserad av att själv ta hand om ditt matavfall kan välja abonnemang Hemkompostering. Det innebär att du tar ansvar för allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost.

Hemkompostering innebär att du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en kompost i din trädgård. Restavfallet läggs som vanligt i kärlet för restavfall. Kärlet för restavfall ingår i abonnemanget. Obs! Inget matavfall får då läggas i restavfallet.

Genom att kompostera ditt matavfall får du fin mull att använda i din trädgård.

Kompostregler

För att komposteringen inte ska ge upphov till sanitära problem måste du följa de regler för hemkompostering som finns. För att kontrollera att hemkomposteringen fungerar som den ska kan stickprovskontroller göras.

Du kan läsa mer om kompostering i Komposthandboken. Du kan även beställa komposthandboken genom vår kundservice.

Abonnemang Blandat avfall

I detta abonnemangsval läggs både restavfall och matavfall i det gröna kärlet.

Övrig sortering

Du sorterar ut tidningar, förpackningar av glas, plast, metall och kartong och lämnar detta till en återvinningsstation eller till Återbruket. Materialet som samlas in går till återvinning och blir nya produkter. På så sätt minskar vi utsläpp av koldioxid och spar på jordens resurser.

Grovavfall och farligt avfall ska alltid lämnas till Återbruket. Det är viktigt att farligt avfall tas om hand på bästa möjliga sätt eftersom det kan skada miljön och människors hälsa.

När du flyttar

Om du flyttar eller fastigheten byter ägare, kom ihåg att anmäla ändringen till oss. Du kan göra anmälan genom blanketten Ägarbyte eller Val av avfallsabonnemang. Du kan också kontakta kundservice.

För att ditt abonnemang ska kunna ändras eller avslutas behöver vi veta

  • när ägarbytet sker
  • ditt namn, adress och personnummer
  • namn, adress och personnummer på den nya ägaren av fastigheten

Avfallstaxa

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 1 251 kr/hushåll
  • Småhus i samfällighet med gemensam sophämtning*: Fast avgift 625 kr/lägenhet
  • Fritidshus (sommarhämtning): Fast avgift 751 kr/hushåll
  • Fritidshus i samfällighet med gemensam sophämtning*:Fast avgift 375 kr/hushåll

* Med samfällighet menas förening eller motsvarande som gör en investering i t ex ett soprum, underjordsbehållare eller liknande och som har en gemensam fakturamottagare som står som ansvarig för anläggningen.

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan Ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I taxan ingår fast avgift på 1251 kr.
Kärlstorlek Hemkompostering Källsortering/Mulljakten* Osorterat
190 liter 2266 kr 2879 kr 3970 kr
370 liter 3229 kr 3842 kr 6294 kr

*I abonnemang Källsortering/Mulljakten ingår även ett 140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

Avfallstaxor Enköping

Avfallstaxa Enköping Småhus och fritidshus

Avfallstaxa Enköping Flerbostadshus och verksamheter

Avfallstaxa komplett version 2018