bild på blå sopbil i bostadsområde

Avfallsföreskrifter

Renhållningsordningen för kommunerna i VafabMiljö-regionen består av en avfallsplan samt föreskrifter för avfallshanteringen.

I föreskrifterna kan du se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. De är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall, en rättslig grund för att ta ut renhållningsavgift samt en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister.

Föreskrifterna i renhållningsordningen är beslutade av samtliga kommuners kommunfullmäktige. Större ändringar av föreskrifterna måste godkännas av respektive kommunfullmäktige.

Föreskrifter för avfallshantering (pdf)

Avfallstaxan

Naturvårdsverkets sida om avfallshantering