sopbil på landsväg

Avfallsabonnemang eller inte?

Abonnemanget består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften betalar du om du äger en byggnad där det kan uppstå kommunalt avfall/hushållsavfall (sådant avfall som du lämnar på Återbruket och som inte ska läggas i kärlen för mat- och restavfall, till exempel stort och skrymmande avfall eller farligt avfall). Flera grundavgifter kan därmed behöva betalas på en och samma fastighetsbeteckning.  

Hämtningsavgiften är kopplad till det avfall du slänger i kärlen och du betalar för att vi tillhandhåller kärlen och hämtar ditt avfall.

När omfattas byggnaden av avgiftsskyldigheten och vilka avgifter behöver jag betala? 

  • Byggnader där människor kan vistas och har ett behov av att avfallet tas om hand enligt miljöbalken ska ha ett avfallsabonnemang. Byggnader som har kök och/eller är ansluten till toalett kan visa att byggnaden används och ska därför betala en grundavgift eftersom de då har tillgång till att lämna sitt avfall på Återbruket.  
  • Hämtningsavgiften betalar du för att vi hämtar mat- och restavfall.  Ett tips är att du går samman med en eller flera grannar och delar kärl för att få en lägre hämtningsavgift.  

Vad kan jag göra för att slippa vissa avgifter? 

De här möjligheterna har du för att minska dina utgifter. Du kan: 

  • välja ett sommarabonnemang om du har ett hus som endast används sommartid. Hämtning sker då maj till september. Då betalar du grundavgiften och hämtningsavgift för den perioden.  
  • ansöka om uppehåll för hämtning om detta behov inte finns. Kom ihåg då att du fortfarande betalar grundavgiften.  
  • ansöka om totalbefrielse från avgifterna. Då ska det inte uppstå något avfall alls under överskådlig tid och du får inte använda Återbruken. 

Ansökan om totalbefrielse beviljas av kommunen, men du ansöker hos oss och vi tar ansökan vidare till din kommun. 
 

Uppdatering av register och behov av hjälp från fastighetsägare 

Vi uppdaterar våra register kontinuerligt och utgår då från de adresser som finns hos Lantmäteriet. Där framgår det inte alltid hur byggnader som finns på fastigheten används. Vi behöver då fastighetsägarens hjälp med att beskriva hur byggnaden används så att vi på ett korrekt sätt kan tillämpa miljöbalken, och även likställighetsprincipen som vi som kommun måste arbeta efter. Oftast skickar vi ett brev till fastighetsägaren för att få hjälp med information. 

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor kring vad som gäller för din eller dina fastigheter.