Vad är en invasiv växt?

Främmande – invasiva – arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan, de kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. De kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk.

Exempel på invasiva växter är parkslide, blomsterlupin, jättebalsamin och jätteloka. Hos Naturvårdsverket kan du läsa mer om de invasiva arterna som finns i Sverige.

Vad gör VafabMiljö för att minska mängden flugor på Gryta avfallsstation?

Vi har tagit fram en handlingsplan med en rad åtgärder för att minska uppkomsten av flugor på anläggningen. Det gäller bland annat stärkta rutiner vid hanteringen av avfall med organiskt innehåll, installerade ljusfällor och indikatorer från Anticimex samt veckovis uppföljning av läget på anläggningen.