Schaktmassor

Miljölagstiftningen har lett till att förorenade jordar i allt större utsträckning upptäcks och kräver omhändertagande i någon form i såväl vår region som i Sverige i stort.

Hur mycket förorenade jordar vi på VafabMiljö tar emot årligen beror på företags eller kommuners behov av att bli av med förorenad jord. Det kan till exempel vara gammal industrimark som avsätts för nya bostäder. Ju fler sådana nybyggnationer som pågår, desto större blir behovet att sanera förorenad mark. Det innebär i sin tur av vi får in mer jordar. Ett år då behovet av sanering är mindre, får vi in mindre mängder förorenad jord.

Jord- och schaktmassor som överstiger 100 ton

Om du som kund till oss vill lämna jord- och schaktmassor som överstiger 100 ton behöver du fylla i en veckoplanering, ett preliminärt schema. Vi behöver planeringen för att skapa bästa möjliga mottagning för dig och för våra medarbetare så att vi har rätt resurser och lagerytor den dagen du kommer med din leverans.

Fyll i schemat, via länken nedan, senast torsdag inför kommande vecka och mejla det till atervinning@vafabmiljo.se

Länk till veckoplanering/schema (Word-dokument)

Tänk på

  • Att fylla i din veckoplanering noga så kan vi kan säkerställa mottagningen av massorna.
  • Om massorna inte stämmer överens med den deklarerade informationen, måste vi klassificera om massorna vid mottagningen och det kan då bli en prisförändring. I det fallet kontaktar vi dig.
  • Det är viktigt att den kontaktperson ni angivit i veckoplaneringen kan nås vid frågor under mottagningen av massorna.

Mellanlagring

Mellanlagring av alla slags jordar sker i avvaktan på undersökning och val av behandling. Ytorna är anslutna så att regnvatten etc. kan fångas upp och tillföras en reningsanläggning.

Kompostering

Kompostering av oljeförorenade jordar kan göras på vår anläggning. Arbetet bedrivs i tre steg:

1. Vi samlar på oss oljeförorenad jord på våra lagerytor.

2. Jordarna förbehandlas genom siktning följt av tillsats av näring mm.

3. Den förbehandlade jorden läggs i stackar med kontrollerad luftgenomströmning. Luften passerar därefter ett kombinerat kompost- och kolfilter innan utsläpp.

Deponering

Vi har deponier för samtliga slag av jordar. För jordar klassificerade som farligt avfall kan vår klass1-deponi bli aktuell, det gäller till exempel kraftigt förorenade jordar. För övriga jordar kan, beroende på föroreningssituation, olika deponimetoder bli aktuella. Kontakta oss för att diskutera ditt problem så tar vi fram en lösning.

VafabMiljös hanteringsrutiner

Farligt avfall liksom förorenade jordar och avfallsslag som misstänks innehålla miljöstörande ämnen beskrivs först i en avfallsdeklaration. I denna anges avfallet såväl till typ som mängd samt med angivelse av de misstänkta eller bekräftade föroreningar som avfallet kan innehålla.

Klassificering

Idag hanteras jordmassorna så att förorenade massor körs direkt till vald behandlingsanläggning när vi vet att analysen stämmer väl överens med hela partiet.
VafabMiljö kan hjälpa till med klassificering om avlämnaren misstänker att proverna kan vara missvisande. Vi tar då in massorna på Gryta för lagring. När allt material kommit in tar vi ut representativa prover ur upplagrat avfall och skickar iväg för analys. I samråd fattas sedan beslut om hur avfallet ska hanteras. Detta förfaringssätt har en tendens att öka då mängderna borttransporterade massor från ett arbetsområde oftast är stora och saneringsfirmor/byggfirmor snabbt vill fortskrida med byggprojekten.

Offertförfrågan massor

Om du vill ha en offert för mottagning och hantering av massor som till exempel jord,  betong, sand, aska och asfalt kan du fylla skicka in en offertförfrågan direkt till oss genom att fylla i vårt formulär

Offertförfrågan massor (formulär)

Kontakta oss

Om du har frågor rörande massor av olika slag kontakta vår kundservice, på telefon 021-39 35 00 för mer information. Du kan också skicka en offertförfrågan direkt till oss genom att fylla i vårt formulär.