Vad händer med det farliga avfallet?

VafabMiljö ansvarar för att det farliga avfallet tas omhand på bästa sätt. Vi har utbildade kemister med specialinriktning inom farligt avfall, ett väl utvecklat transportnät med godkända transportörer och moderna anläggningar inom regionen.

Det farliga avfallet transporteras direkt eller via våra mellanlager till en behandlingsanläggning. En del avfall kan vi ta hand om här i regionen. Andra typer transporteras till särskilda anläggningar för avfallsbehandling. En del avfallstyper kan renas och återvinnas, till exempel olja och vissa lösningsmedel.

Mellanlager

På mellanlagret för farligt avfall lagras gods förpackat i fat, dunk eller säck i avvaktan på borttransport till slutlig behandling. Mellanlagret består av fem stycken pallställ. Pallställen är fackindelade med en speciell märkning för varje fack. Inkommande avfall är deklarerat och riskbedömt innan det tas emot. Vid denna riskbedömning beslutas i vilket fack godset ska placeras.

Placeringen styrs av avfallets kemiska egenskaper. Avfall med samma egenskaper förs samman i närliggande fack. Avfall som kan reagera med varandra hålls åtskilda i olika pallställ. Brandfarliga kemikalier hålls långt ifrån kemikalier som utvecklar giftig gas vid brand.

Då vi fått in tillräckliga mängder för att fylla ett fordon transporteras kemikalieresterna till lämpligt behandlingsföretag.