chaufför på väg ut ur bil

Dragavstånd

Högre avgift ju längre chauffören får gå

I avfallstaxan som antogs under 2019-2020 ingår en avgift för dragavstånd. Dragavståndstaxan ska styra mot en effektivare sophämtning och bättre arbetsmiljö för chaufförerna. Ett dragavstånd är det avstånd som chauffören får dra kärlen för att kunna koppla på dem för tömning på sopbilen.

Utdrag ur Avfallstaxan:

C.2 Dragavstånd och manuell hämtning

Framdragning av kärl och manuell hantering tillämpas endast i undantagsfall då särskilda skäl gör det orimligt
att följa ordinarie regler för hämtningsplats, se avfallsföreskrifterna. Om dragavstånd efter bedömning av Förbundet krävs kommer extra avgift tas ut. Förutsättningen för att beviljas dragavstånd är att hela dragvägen är hårdgjord, halkfri, utan trånga passager eller hinder och utan lutning. Utifrån aktuellt abonnemang (antal hämtningar per år och antal kärl) beräknas en total årlig avgift för dragavståndet. (…) Avgiften debiteras även om det vid enstaka tillfällen inte skulle vara dragavstånd. Det åligger abonnenten att påvisa att behovet av tjänsten inte längre behövs. Dragavståndet avser enkel väg från fordonets placering till kärlets placering alternativt till dörren på avfallsutrymmet. Avståndet mäts med hjälp av mäthjul. Vid delade kärl debiteras endast den anläggning där kärlet/kärlen står.

Beräkning av kostnad

Kostnaden för dragavståndet beräknas olika beroende på om det är en sidlastande eller baklastande sopbil som hämtar ditt avfall.

Kostnad vid dragavstånd för sidlastande sopbil

Den sidlastande sopbilen används framförallt vid hushåll där avfallskärlen står efter vägen i villaområden eller på landsbygden. I bilen finns oftast bara chauffören och kärlen töms med en mekanisk arm som går ut från sidan av bilen. Chauffören ska inte lämna bilen och kärlet behöver stå inom 1,6 meter för att armen ska kunna lyfta och tömma det.

Avstånd Kostnad (per kärl och tillfälle)
1,6 – 5 meter 25 kr
5,01 – 10,99 meter 50 kr
11 – 30,99 meter 90 kr
31 meter och längre 110 kr (+110 kr per påbörjad 5-meterssträcka)

Kostnad vid dragavstånd för baklastande sopbil

Den baklastande sopbilen används framförallt där det finns miljöbodar, vid villaområden med gemensamma hämtställen eller för flerfamiljshus. I bilen finns ofta två personer och kärlen måste hakas på bilen för hand innan de töms. För att undvika en kostnad ska dragavståndet vara mindre än 5 meter per kärl.

Avstånd Kostnad (per kärl och tillfälle)
5 – 10,99 meter 25 kr
11 – 30,99 meter 90 kr
31 meter och längre 110 kr (+110 kr per påbörjad 5-meterssträcka)

Hur räknar jag ut min kostnad?

För att räkna ut din kostnad multiplicerar du antalet kärl (både restavfall och matavfall) med antalet hämtningar per år. Summan du får fram multiplicerar du sedan med kostnaden ovan.

Vad kan jag göra för att undvika dragavståndskostnaden?

  • Flytta insamlingsplatsen
    Går det att flytta kärlen närmre uppställningsplatsen för fordonet?
  • Se över avfallshanteringen
    Kan du använda dig av andra typer av behållare? På flera platser där det finns flerfamiljshus och det är trångt om utrymme har markbehållare varit en god lösning.

Jag behöver rådgivning/jag har gjort en förändring

Om du behöver råd och tips eller vill anmäla en förändring som du har gjort. Meddela oss via formuläret. Vi återkopplar till dig så snart vi kan.