Foto: Per Groth

VafabMiljös biogasanläggning

VafabMiljös biogasanläggning finns på Gryta avfallsstation i Västerås. Där behandlas matrester, vallgödor och fettavskiljarslam från hela vår region som innefattar Västmanland samt kommunerna Enköping och Heby. Genom att ta tillvara på dessa resurser kan vi utvinna biogas och biogödsel.

Historia

Biogasanläggningen kallades tidigare för Växtkraft och var resultatet av ett projekt som startade i början av 1990-talet när VafabMiljö, LRF, Mälarenergi och lokala bönder började arbeta för en biogasanläggning. Projektet fick senare finansiellt stöd från Lokala investeringsprogrammet, EU:s femte ramprogram och Nya Sparbanksstiftelsen vilket möjliggjorde att anläggningen kunde stå klar år 2005 och tas i full drift 2006.

I anslutning till biogasanläggningen finns även en anläggning för uppgradering av biogas till fordonskvalitet. Här uppgraderas även gas från reningsverket i Västerås. Årligen kan anläggningen behandla ca 18 000 ton bioavfall, dvs. organiskt avfall från hushåll, storkök och restauranger, ca 3 500 ton slam från fettavskiljare samt ca 1 000 ton vallgrödor. Tillsammans med gas från reningsverket i Västerås ger det fordonsbränsle motsvarande ca 3,8 miljoner liter bensin varje år.

Källsorterat organiskt avfall behandlas

I biogasanläggningen behandlas förtorkade och hackade vallgrödor tillsammans med källsorterat bioavfall från VafabMiljö-regionen. Källsorteringssystemet för bioavfall från hushåll bygger på den så kallade papperspåsmodellen, där matavfallet sorteras separat i speciellt framtagna papperspåsar.  Bioavfall från restauranger och liknande verksamheter hanteras enligt samma princip. Även annat organiskt avfall som slam från fettavskiljare i till exempel restauranger och storkök behandlas i anläggningen.

Endast papperspåsar som VafabMiljö tillhandahåller får användas. Påsar av majsstärkelse eller annan bioplast får inte användas då dessa ställer till problem i anläggningen.

Syrefri rötningsprocess

Materialet blandas med vatten och rötas sedan i en syrefri rötkammare där mikroorganismer bryter ner materialet. Vid processen bildas biogas som framför allt består av metangas. Gasen används främst till fordonsbränsle, ev. överskottsgas går till fjärrvärme. Det uppkommer även en flytande och fast rötrest som kan användas som gödningsmedel, så kallat biogödsel. Den flytande rötresten är mycket kväverik och kan med fördel läggas på åkermark på våren. Den fasta rötresten är rik på fosfor och läggs främst ut på hösten som jordförbättringsmedel.

Tillsyn och tillstånd

Här hittar du dokument och tillsynsprotokoll för biogasanläggningen.

Viktig information

Tillsynsprotokoll Seveso 2015-06-02

Beslut tillsynsbesök