Vad ska det kosta då? Och vad får jag för pengarna?

Om avfallstaxan

Jo, det kostar pengar att ta hand om alla sopor som vi producerar. Även om det blir väldigt lite i soptunnan (för det blir det när man sorterar ordentligt) har VafabMiljö kostnader för allt runtomkring, som inte är lika synligt.

I och med kommunalförbundet har VafabMiljö börjat arbeta för att ha en gemensam taxa i hela regionen. Det har många fördelar, framför allt genom att vi med gemensamma krafter har större möjligheter att skapa en taxa som på olika sätt styr mot ett hållbart samhälle. Det sätt vi kan göra det på är genom att göra det billigare och enklare att göra det som är mest hållbart. Här presenteras några förslag.

Har du fler idéer, eller tycker du att vi är ute och cyklar? Använd länken Let’s talk rubbish och berätta vad du tycker!
Målet är att skapa en regional avfallstaxa som

  • är rättvis
  • är enkel och tydlig
  • uppmuntrar en hållbar livsstil

Avfallstaxan är uppdelad i tre delar:

   • Grundavgift
    Här ingår kostnader för kundservice och fakturering, information, planering och utveckling, IT, sluttäckning av deponier som inte längre används, m.m. För hushåll ingår dessutom Återbruken. Grundavgiften debiteras per hushåll.
   • Hämtningsavgift
    Kostnader för insamlingen, transporter, behandling av materialet, samt kärl, matavfallspåsar etc. som ingår i abonnemanget. Denna avgift kan påverkas genom att minska avfallsmängderna om hämtningsintervall eller storlek på kärl kan minskas.
   • Tilläggsavgifter
    Utöver sophämtningsabonnemangen har vissa kunder behov av slamtömning eller latrinhämtning, extra hämtningar, m.m. vilka läggs som tilläggstjänster.

Med den nya taxan föreslår vi till exempel:
(Kom ihåg att det här handlar om tolv olika kommuner och det som är nytt på ett ställe är kanske etablerat på ett annat)

   • Månadshämtning av restavfallet är ett sätt att uppmuntra minskade avfallsmängder. Du kan även fortsättningsvis få restavfallet hämtat varannan vecka, men för de flesta borde det inte behövas. Matavfallet behöver däremot hämtas varannan vecka.
   • Abonnemang Osorterat: blandat rest- och matavfall
    Det här alternativet innebär att näringen i matavfallet inte tas tillvara och att restavfallet håller en lägre kvalitet. Avgiften blir därför högre än för abonnemang där matavfallet sorteras ut. Men det finns ett värde i att sorteringen är frivillig. Osorterat kan också användas då en kund upprepade gånger lägger restavfall i matavfallskärlet, till dess att kunden fått källsorteringen att fungera på fastigheten. Abonnemang Osorterat/blandat finns idag i alla kommuner utom Heby, KAK-regionen och Surahammar, där vi föreslår att det införs.
   • Gemensamma lösningar vill vi uppmuntra eftersom det dels ger en bättre arbetsmiljö när färre kärl behöver tömmas, dels kan vara en morot för att minska avfallsmängderna. Vi vill därför göra det enklare att dela kärl med en eller flera grannar.
   • Matavfallspåsar och Återbruken tycker vi ska fortsätta ingå i abonnemanget eftersom vi ser en risk att det används mindre om man måste betala extra för det.
   • De lokala föreskrifterna – regelverket för avfallshanteringen – ses över med syfte att förenkla där så är möjligt och göras lika för alla kommuner
   • Avgifter som bara berör ett fåtal abonnenter tas bort för att nå en enkel, tydlig och rättvis taxa. Av samma anledning vill vi erbjuda samma hämtningsintervaller i alla kommuner och begränsa antalet kärlstorlekar till tre storlekar för restavfall (190, 370 och 660 l) och tre för matavfall (140, 240 och 400 l). De gamla kärlen föreslår vi ska användas tills de behöver bytas ut för att de är slitna.

 

Fakta

Hur kommuner får ta betalt för avfallshanteringen regleras av Miljöbalkens 27 kap. Där anges vissa grundprinciper som vi inte kan frångå, t.ex. att samma tjänst ska kosta lika oavsett var man bor (likställighetsprincipen), att verksamheten inte får vara vinstdrivande (självkostnadsprincipen), och att fastighetsägare är skyldig att betala för den kommunala avfallshanteringen… Här anges också att kommunen får anpassa taxan för att styra mot miljöriktigt beteende.

VafabMiljö tar fram ett förslag till avfallstaxa, som sedan antas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

 • Skriv ut
 • Dela
 • Kontakt