Nyheter

Läs de senaste nyheterna nedan

Läs om förslaget till Renhållningsordningen på flera språk

illustration: Emelie Söderlund

Somaliska

Arabiska

Finska

Engelska

Utställning av ny Renhållningsordning

För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av Avfallsplan och Föreskrifter. Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Eftersom att vi på VafabMiljö har tagit över den strategiska planeringen är det vi som ansvarar för framtagandet av avfallsplanen.

Syftet med avfallsplanen

Avfallsplanen ska bidra till att vi i regionen blir bättre på att minska vårt avfall. Det avfall som ändå uppstår ska återanvändas och återvinnas i så stor utsträckning som möjligt.

Syftet med planen är att blicka framåt och beskriver hur arbetet ska fokuseras för att uppnå förbättringar. Genom arbetet med att uppnå mål i avfallsplanen bidrar vi till att även regionala, nationella och globala mål uppnås.

Utöver löpande arbete med planen kommer utvärdering och även uppdatering ske 2022, 2026 samt 2030.

Målområden

De målområden avfallsplanen fokuserar på är Minimera, Återanvända, Återvinna, Energiutvinna, Deponera, Nedskräpning, Kommunal planering, Farligt avfall, Kundnöjdhet och Ekonomi.

Syftet med föreskrifterna

Föreskrifterna innehåller bestämmelser för hur hushållsavfall som uppstår i kommunerna ska hanteras. Här anges förutsättningar och regler för att detta avfall ska kunna samlas in och tas omhand.

Hur vill du ha det i framtiden?

Här på kampanjsajten ”Den nya avfallsplanen” kan du läsa mer om de mål som vi har satt upp. Gå in via den gröna rutan i högerspalten ”Let’s talk rubbish” och tyck till! Du hittar även hela avfallsplanen och dess föreskrifter på startsidan.

 • Skriv ut
 • Dela
 • Kontakt

Renhållningsordningen ställs ut i alla kommuner

Under perioden januari till april 2019 ska renhållningsordningen ställas ut under minst fyra veckor i VafabMiljös medlemskommuner. Vartefter beslut fattats i varje kommuns fullmäktige, kommer renhållningsordningen ställas ut. Den finns fysiskt tillgänglig på kommunhuset eller biblioteket i respektive kommun. Utställningsdatumen kommer dock variera från kommun till kommun. I vårt kalendarium i högerspalten kan du se när utställningen kommer till just din kommun.

Renhållningsordningen finns nu tillgänglig här på webben i PDF-form från januari till april. Du har också möjlighet att lämna synpunkter på de olika målen, klicka då i den gröna rutan i högerspalten ”Let’s talk rubbish”.

 • Skriv ut
 • Dela
 • Kontakt

Vi blir allt duktigare på att sortera – mängden hushållsavfall har minskat

Tack till alla er som sorterar! Bra jobbat! Tack vare att du sorterar ditt avfall bidrar du till att mängden hushållsavfall minskar och därmed också sopberget.

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå.

Statistiken på riksnivå visar att mängden hushållsavfall har minskat. I genomsnitt slängde varje svensk 467 kg hushållsavfall förra året vilket är en minskning med 11 kg jämfört med 2015.

Statistiken på lokal nivå visar att kommuner med fastighetsnära insamling från villahushåll samlar in närmare 90 kg förpackningar och returpapper per person jämfört med cirka 70 kg i genomsnitt i Sverige. Det framgår också att mängden förpackningar och returpapper i restavfallet är lägre än genomsnittet för riket. Hög tillgänglighet innebär både att det samlas in mer och att avfallet är av bättre kvalitet, vilket tidigare undersökningar också har visat.

Läs gärna mer i artikeln från Avfall Sverige

Källa: Avfall Sverige

 • Skriv ut
 • Dela
 • Kontakt

Åtta av tio vill leva mer miljövänligt

Miljödebatten i världen är hetare än någonsin och hållbarhetstänket bland svenskarna ökar allt mer.

Många gör medvetna val i sin vardag för att leva mer miljövänligt, exempelvis genom att panta och källsortera. Samtidigt vill 79 procent av svenskarna göra ännu mer. Fyra av tio upplever dock att det saknas praktiska lösningar för att de ska kunna leva miljövänligare och var tredje person tycker att det är för dyrt. Detta framgår av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs nya rapport Samhällsbarometern.

Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av koncernen. Totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i deras städer. Undersökningen visar att de flesta svenskar väljer att göra olika saker i sin vardag för att leva miljövänligt. Hela 85 procent pantar och nästan lika många, 83 procent, källsorterar hemma. Nästan varannan svensk väljer dessutom att donera kläder och handla ekologiskt. Endast fyra procent uppger att de inte gör några medvetna val alls för att värna om miljön.

Sju av tio svenskar vill samtidigt göra mer för att leva hållbart. De flesta kan tänka sig att minska på sin plastförbrukning och en tredjedel skulle gärna odla egen mat. Hela 42 procent kan dessutom tänka sig att köpa en elbil för att spara på miljön och nästan lika många kan tänka sig att installera solceller. Många tycker dock att det är svårt att vara miljövänlig i vardagen eftersom de upplever att det saknas praktiska lösningar och så många som en tredjedel menar att det är för dyrt.

Läs hela artikeln här >>

 • Skriv ut
 • Dela
 • Kontakt

Unga vill leva mer hållbart än sina föräldrar

Unga tycker att den största fördelen med att flytta hemifrån är att få välja livsstil och levnadsvanor, och många säger att de kommer att leva mer miljömedvetet än sina föräldrar den dagen de flyttar.

Mer privatliv, eget ansvar, möjlighet till att arbeta hemifrån, samt att man önskar leva mer miljömedvetet – så svarar unga mellan 15-22 år att de vill leva den dagen de flyttar hemifrån.

 

Läs hela artikeln här >>

 • Skriv ut
 • Dela
 • Kontakt

EU-parlamentet vill skärpa återvinningsmål

Avfall Sverige kom med nyheten att EU-parlamentet vill skärpa återvinningsmål.

EU-parlamentet har röstat för att skärpa målen för återvinning och deponering. Parlamentet vill öka andelen avfall som återvinns till 70 procent fram till år 2030. Ledamöterna vill också begränsa andelen avfall som deponeras till 5 procent och minska livsmedelsslöseriet med 50 procent fram till år 2030.  Parlamentets representanter ska nu inleda förhandlingar med rådet om de slutgiltiga reglerna.

Den 14 mars röstade EU-parlamentet om delar av kommissionens förslag till cirkulär ekonomi och ny avfallslagstiftning. 2030 bör minst 70 viktprocent av det ”kommunala avfallet” återvinnas eller återanvändas, anser ledamöterna.

– Avfall Sverige välkomnar EU-parlamentets nya skärpta mål. Nu återstår att se om medlemsländerna delar de höga ambitionerna. Målen är mycket utmanande även för Sverige som nått till drygt 50 procent materialåtervinning och nästan ingen deponering, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Läs hela artikeln här >>

 • Skriv ut
 • Dela
 • Kontakt

Miljöministern vill skrota sopsystemet

Sopsystemet ska förbättras i framtiden Bild: Per Groth

Den första februari 2017, skriver DN om att miljöminister Karolina Skog (MP) vill göra om och förbättra dagens sopsystem.

Två tredjedelar av de sopor som förbränns skulle i själva verket kunna återvinnas, enligt en rapport från det kommunala organet Avfall Sverige. Det här vill miljöminister Karolina Skog (MP) förbättra.

Miljöministern vill lägga hela ansvaret för insamlingen på kommunerna. Poängen är att medborgarna skulle få ett enda sammanhållet system att förhålla sig till och en instans att vända sig till med frågor och synpunkter. Om folk ska källsortera mer måste det bli enklare för hushållen, menar Karolina Skog.

Läs hela artikeln här >>

 • Skriv ut
 • Dela
 • Kontakt

Vi planerar för framtiden!

Grannar som delar sopkärl - Även i framtiden? Bild: Per Groth

Idag producerar vi omkring 500 kilo avfall per person och år. Hur blir det i framtiden? Blir det mer eller mindre? Hur samlar vi in det? Och hur ska vi behandla avfallet? Nu startar vi dialogen om den nya avfallsplanen.

Den nya avfallsplanen, för 2019 till 2030, ska tas fram i dialog med politiker och tjänstemän och med hjälp av invånarna som i olika evenemang och workshops ska informeras och kunna komma med synpunkter.

Att förbättra återbruken är ett sätt att göra det enklare för gemene man att ”göra rätt”. För en stor utmaning ligger, enligt Vafab miljö i att få folk att förändra sina beteenden.

Läs hela artikeln här >>

 • Skriv ut
 • Dela
 • Kontakt

Ansvarsfördelning mellan kommuner och producenter

Sopsortering kan se olika ut

I Sverige är ansvaret för hushållens avfall delat mellan kommuner och producenter. Redan 1993 antog regeringen den s.k. Kretsloppspropositionen som bl.a. innehåller lagen om producentansvar, vilket innebär att vissa typer av avfall är producenternas ansvar att samla in och återvinna. I dagsläget finns nio förordningar om producentansvar i Sverige, inklusive för tidningar, förpackningar och elektronikavfall. Producenterna har i dessa fall gått samman och bildat Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och El-Kretsen för att samordna producenternas ansvar.

I stort sätt är resten av hushållens avfall kommunens ansvar att omhänderta. I VafabMiljö-regionen innebär det insamling och behandling av restavfall (soppåsen), matavfall (bruna påsen), farligt avfall och grovavfall på Återbruken.

Den här uppdelningen är anledningen till att alla hushåll inte har tillgång till fastighetsnära insamling av glas, papper, plast osv utan hänvisas till återvinningsstationernas containrar. Att vissa har möjlighet att slänga även dessa saker i sina soprum beror på att fastighetsägaren kan erbjuda denna tilläggstjänst. En utredning om en omfördelning av detta ansvar har genomförts och ligger för närvarande hos regeringen för beslut i frågan.

Fokus i Den nya avfallsplanen kommer att vara på sådant avfall som kommunen har rådighet över.

 • Skriv ut
 • Dela
 • Kontakt