Elavfall

Elavfall består till stor del av metaller som kan återanvändas om och om igen. Att bryta nya metaller har stor miljöpåverkan och det åtgår mycket energi att få fram ren användbar metall. Det är några av anledningarna till att elavfall räknas som ett av de mest miljöpåverkande avfallsslagen. Elavfallet kan även innehålla miljöfarliga ämnen så som freoner, kvicksilver eller bly.

En studie från SMED (Svenska MiljöEmissionsData) visar att vi använder minst 160 kg elektriska eller elektroniska produkter per person och år i Sverige. Vi samlar in ungefär 12 kg elavfall från hushåll per person och år. Insamlingskvoten, det vill säga förhållandet mellan den mängd som samlas in och den mängd som sätts på marknaden, för dessa produkter är låg. Här måste vi bli bättre!

Vilka produkter kan bli elavfall

Den största produktgruppen är all den små- och medelstora elektronik vi har i hemmen. Det kan vara TV-apparater, surfplattor, telefoner, leksaker, dammsugare. Stora vitvaror så som tvättmaskiner, spisar och diskmaskiner ger också upphov till elavfall. I dessa kan det finnas kondensatorer med till exempel PCB. Kylar och frysar är också produkter som när de är uttjänta blir ett elavfall, liksom glödlampor, lysrör och batterier.

Samtliga dessa produkter omfattas av något som kallas för producentansvar. Det betyder att den som producerar en sån här produkt också är ansvarig för att den samlas in då den är uttjänt och att materialet i den återvinns.

Hur kan du minska miljöpåverkan?

Det bästa man kan göra ur miljösynpunkt är att se till att ett avfall inte ens uppstår. Går det att reparera produkten? Fråga dig gärna också om du verkligen behöver uppgradera något som du redan har, kanske din äldre version duger?

Om produkten är uttjänt och du eller någon annan inte längre kan använda den så kan du antingen lämna avfallet i den butik där du köper en ny likvärdig produkt. Producentansvaret medför nämligen att den som säljer elektriska produkter också ska kunna ta emot de som är trasiga eller du av annan anledning inte längre vill ha. Du kan också lämna ditt elavfall till något av VafabMijlös Återbruk. Där tar vi emot alla slags elavfall.

Det du absolut inte ska göra är att lägga elavfall i restavfallet. Inte minsta lilla batteri!

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt