Regler som styr Svensk avfallshantering och avfallsplanering

Sortering av förpackningar

Avfallshanteringen i Sverige är reglerad genom olika typer av lagar, planer och mål på EU-nivå, nationell, regional och lokal nivå. EU anger ramarna för den europeiska avfallshanteringen och sätter agendan för avfallspolitiken. Med detta som utgångspunkt beslutar riksdagen om hur avfallshanteringen i Sverige ska utformas. Härutöver tas miljömål fram på såväl nationell som regional och lokal nivå.

De lagar som styr svensk avfallshantering är framförallt miljöbalken, avfallsförordningen och förordningar om producentansvar, men även t ex arbetsmiljölagen och plan- och bygglagen.

Miljöbalkens 15 kap reglerar avfallets hantering och ansvarsfördelning. Här läggs t.ex. den kommunala renhållningsskyldigheten fast, vilken innebär att varje kommun är skyldig att se till att hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning samt att det återvinns eller bortskaffas.

I Avfallsförordningen finns bestämmelser om avfall och avfallets hantering. Förordningen innehåller definitioner och förteckningar på olika avfallstyper inklusive farligt avfall och även att varje kommun ska besluta om en renhållningsordning.

För vissa avfallstyper gäller så kallat producentansvar, vilket innebär att producenten ska se till att det finns ett lämpligt insamlingssystem för det aktuella avfallet och dessutom se till att avfallet transporteras bort och materialåtervinns eller tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt. För närvarande finns det nio förordningar om producentansvar i Sverige, inklusive för returpapper, förpackningar, elutrustning, glödlampor och vissa belysningsarmaturer, bilar, däck, batterier, läkemedel och vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor.

Kravet på vad som ska ingå i en kommunal avfallsplan finns reglerat i föreskrifter från Naturvårdsverket. Något som också kommer styra innehållet i Den nya avfallsplanen är olika typer av mål, framförallt på nationell nivå.

I Sveriges miljömålssystem finns ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Avfallshanteringen är en del framförallt i etappmålet God bebyggd miljö och i etappmålen Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan och Ökad resurshushållning i byggsektorn.

Naturvårdsverket är den myndighet som är ansvarig för att ta fram en nationell avfallsplan. I ”Från avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012-2017” finns en rad olika mål som rör t ex hushållsavfall, bygg- och rivningsavfall och illegal export av avfall och som måste beaktas vid framtagandet av Den nya avfallsplanen.

Naturvårdsverket är även den myndighet som fått uppdraget att ta fram ett avfallsförebyggande program, vilket EU:s avfallsdirektiv kräver. I programmet ”Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle – Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017” finns fyra fokusområden: mat, textil, elektronik och byggande och rivning.

Utöver det som tagits upp här finns naturligtvis en rad övriga lagar och mål styr och vägleder det kommunala avfallsarbetet, inte minst på regional och kommunal nivå.

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt