Ansökan om förlängt hämtningsintervall för restavfall

Du kan ansöka om förlängt hämtningsintervall för restavfall om du har mycket små mängder avfall och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten eller använder en av kommunen godkänd köksavfallskvarn för omhändertagande av allt matavfall från den egna fastigheten. Läs mer om vilka villkor som gäller för förlängt hämtningsintervall längst ner på den här sidan.

Vid förlängt hämtningsintervall hämtas restavfallet:

  • fyra gånger per år vid åretruntabonnemang
  • två gånger per säsong vid sommarabonnemang (vecka 18-39)

Ansökan ska skickas in en månad innan förlängt sophämtningsintervall ska börja gälla.
Ansökningsavgift: 700 kr.

Villkor för förlängt hämtningsintervall

  • Avfallsmängden måste rymmas i den minsta storleken på kärl för restavfall.
  • Inget matavfall får läggas i kärlet för restavfall.
  • Allt matavfall komposteras eller mals ner i en av kommunen godkänd köksavfallskvarn.
  • VafabMiljö kan ta tillbaka tillståndet för förlängt hämtningsintervall om kärlet för restavfall packas för hårt, är överfullt vid tömning, om matavfall ligger i restavfallskärlet eller att sanitär olägenhet uppstår.

De personuppgifter som anges i blanketten av sökanden kommer att behandlas av Vafabmiljö i syfte att fullgöra de skyldigheter VafabMiljö har i egenskap av kommunal avfallsmyndighet. All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Mer information hittar du i ”Policy för behandlingen av kunders personuppgifter”.