Ansökan om delat sopkärl

Vill du dela sopkärl med granne/närboende måste ni ha utsortering av matavfall. Varje hushåll betalar en grundavgift men delar på hämtningsavgiften.
Ansökan behandlas inom en månad och delningen startas vid nästa fakturering.

Läs mer om de villkor som gäller för delning av sopkärl längst ner på sidan.

Villkor för delning av kärl

  • Fastigheter med delad fastighetsgräns, gemensam infartsväg eller liknande kan ansöka om delat kärl. Varje fastighetsinnehavare står kvar som kund hos VafabMiljö.
  • Avfallet ska rymmas i ett kärl för varje avfallsslag, dvs ett kärl för restavfall och ett kärl för matavfall. De som delar ska ha samma tömningsfrekvens på restavfallet.
  • Samtliga delande har samma sorteringsgrad, dvs alla har utsortering av matavfall eller inte.
  • Abonnenten kan välja att endast dela kärl för restavfall, kärl för matavfall eller båda kärlen.
  • De hushåll som delar på kärlen ansvarar gemensamt för skötsel som t ex att skotta framför och runt kärlen samt att sanda vid halka.
  • Varje hushåll får var sin faktura och betalar varsin grundavgift men delar på procentuellt på hämtningsavgiften beroende på antal abonnenter.
  • Även abonnenter med helårsabonnemang och sommarabonnemang kan dela kärl med varandra. I de fallen betalar abonnenten med helårsabonnemang 2/3 av hämtningsavgiften för helårsabonnemang och den med sommarabonnemang betalar 1/3 av hämtningsavgiften för helårsabonnemang.
  • Delat sopkärl kan sägas upp genom skriftlig anmälan till VafabMiljö senast en månad före önskad tidpunkt för avslut.
  • VafabMiljö kan ta tillbaka tillstånd för delat sopkärl om förutsättningarna för delat kärl inte längre är uppfyllda t ex överfyllda kärl, vid bristande skötsel eller liknande.

De personuppgifter som anges i blanketten av sökanden kommer att behandlas av Vafabmiljö i syfte att fullgöra de skyldigheter VafabMiljö har i egenskap av kommunal avfallsmyndighet. All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Mer information hittar du i ”Policy för behandlingen av kunders personuppgifter”.