Abonnemangsvalsblankett verksamhet och flerbostadshus

Det finns flera abonnemang att välja mellan. Förutom att välja avfallsabonnemang tar du automatiskt över de abonnemang som redan finns på fastigheten när det gäller slam, fett och/ eller latrin. Du är också betalningsansvarig för dessa. Om det finns beviljade undantag/tillstånd upphör dessa automatiskt vid ägarbyten då de är personliga. Om du inte väljer abonnemang får du automatiskt abonnemang med sortering av matavfall i kärl. Du får ut kärl som är dimensionerade efter fastighetens storlek och tömning var 14:e dag. Kostnad för avfallshanteringen finns i separat avfallstaxa.
Hyr du ut din fastighet?
Tänk på att det alltid är du som fastighetsägare som har betalningsansvaret för hushållsavfallet. Vi tecknar bara abonnemang med fastighetsägaren. Alla ändringar i abonnemanget ska därför meddelas av fastighetsägaren.

Villkor

  • Jag följer de renhållningsföreskrifter och sorteringsanvisningar som gäller för min kommun
  • Väljer jag att sortera ut matavfall i kärl ska allt matavfall läggas i de påsar och som VafabMiljö tillhandahåller
  • Väljer jag att hemkompostera ska allt matavfall läggas i en skadedjurssäker kompost
  • Jag godkänner att stickprovskontroller kan komma att göras för att kontrollera att sorteringen fungerar som den ska
  • Jag är medveten att om sorteringen är bristfällig eller om olägenheter uppstår har VafabMiljö rätt att ändra abonnemanget
De personuppgifter som anges i blanketten av sökanden kommer att behandlas av Vafabmiljö i syfte att fullgöra de skyldigheter VafabMiljö har i egenskap av kommunal avfallsmyndighet. All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Mer information hittar du i ”Policy för behandlingen av kunders personuppgifter”.