Abonnemangsvalsblankett småhus

Det finns flera abonnemang att välja mellan. Förutom att välja avfallsabonnemang tar du automatiskt över de abonnemang som redan finns på fastigheten när det gäller slam och/eller latrin. Du är också betalningsansvarig för dessa. Om det finns beviljade undantag/tillstånd upphör dessa automatiskt vid ägarbyten då de är personliga. Om du inte väljer abonnemang får du automatiskt abonnemang med sortering av matavfall i kärl. Du får ut kärl som är dimensionerade efter fastighetens storlek och tömning var 14:e dag. Kostnad för avfallshanteringen finns i separat avfallstaxa.

Hyr du ut din fastighet?

Tänk på att det alltid är du som fastighetsägare som har betalningsansvaret för hushållsavfallet. Vi tecknar bara abonnemang med fastighetsägaren. Alla ändringar i abonnemanget ska därför meddelas av fastighetsägaren. Om blanketten skickas in av hyresgäst kommer den att skickas vidare till fastighetsägare för godkännande.

Villkor

  • Jag följer de renhållningsföreskrifter och sorteringsanvisningar som gäller för min kommun
  • Väljer jag att sortera ut matavfall i kärl ska allt matavfall läggas i de påsar och som VafabMiljö tillhandahåller
  • Väljer jag att hemkompostera ska allt matavfall läggas i en skadedjurssäker kompost
  • Jag godkänner att stickprovskontroller kan komma att göras för att kontrollera att sorteringen fungerar som den ska
  • Jag är medveten att om sorteringen är bristfällig eller om olägenheter uppstår har VafabMiljö rätt att ändra abonnemanget

De personuppgifter som anges i blanketten av sökanden kommer att behandlas av Vafabmiljö i syfte att fullgöra de skyldigheter VafabMiljö har i egenskap av kommunal avfallsmyndighet. All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Mer information hittar du i ”Policy för behandlingen av kunders personuppgifter”.