Utvecklingsprojekt

VafabMiljö jobbar med en mängd utvecklingsprojekt, här är några exempel:

Att avsluta en deponi

Vi arbetar med att avsluta våra deponierna på ett miljösäkert sätt och som är godkänt av EU. En del av Gryta, ca 10 hektar av 40 hektar är sluttäckt. Skinnskattebergs deponi är helt sluttäckt och avslutad. När alla deponier ska sluttäckas kommer stora mängder täckmassor, komposterat slam mm att behövas.

Framtida lakvattenbehandling vid Gryta avfallsdeponi

Målet är att ta hand om lakvatten lokalt. Idag samlas lakvatten upp och leds till reningsverket i Västerås. En anläggning med SBR-teknik håller på att byggas.

Deponigas

En modernisering med ett autamatiserat reglersystem för att optimera gasutvinningen har gjorts på Gryta.

Forskningsprojekt

 VafabMiljö är med och stödjer flera forskningsprojekt, t ex:
  • Processoptimering av Växtkrafts biogasanläggning tillsammans med Mälardalens Högskola
  • Avfallsbaserad kompost och biogödsel i spannmålsodling tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet
  • Mekanisk och biologisk behandling av restavfall för att få fram ett kvalitativt bränsle samt en organisk restfraktion för rötning tillsammans med Umeå universitet.

Internationell verksamhet

  • Samverkan kring avfallsbehandling i Botswana, ett SIDA-projekt i samarbete med Västerås stad
  • Samverkan kring biogasproduktion i Bolivia, ett projekt finansierat av Nordiska klimatfonden, i samarbete med KTH och Mälardalens högskola.