Statistik

Här är en sammanställning över det avfall som hanterats på VafabMiljös avfallsstationer (anges i antal ton).

 Hanterat avfall

2013

2014

2015

 Farligt avfall 29 000  21 800
 Förorenade jordar 127 200  146 200  190 100
 Brännbart avfall, bränslen  138 600  130 900
 Deponi 14 700  11 600  10 500
 Biologisk behandling 56 400  59 100  61 000
 Materialåtervinning 27 200  28 300
 Summa: 393 100  397 900
 Täcknings- och konstruktionsmaterial 88 700  117 200