Miljö- och kvalitetsarbete

Hållbarhetsfrågor är mycket viktiga för oss på VafabMiljö och är kärnan i både policy för verksamheten och de mål som sätts för varje år. ”Tillsammans skapar vi det hållbara samhället” är vår vision och det gör vi framförallt genom att hushålla med resurser.

Vi arbetar främst med effektiv material- och energiåtervinning, så att vi kan göra något nyttigt av de restprodukter som uppkommer i samhället. Dessutom jobbar vi förebyggande så att avfall inte ska uppstå och samarbetar med andra aktörer för att mer prylar och material ska kunna återanvändas. Ett av de sätt vi påverkar miljön positivt genom är att informera allmänhet och kunder om avfall och sortering.

En negativ miljöpåverkan är den historiska deponeringen. Förr blandades avfall och lades på tipp, vilket fortfarande idag gör att metangas bildas och att regnvatten som passerar genom avfallet blir förorenat (så kallat lakvatten). Det positiva vi bidrar med är att samla upp gasen från de största deponierna så att den inte ska bidra till klimatpåverkan och att vi vid alla deponier samlar upp lakvattnet för att rena det. Vi producerar biogas av matavfall, vilket ersätter fossila bränslen i trafiken och därför bidrar positivt till klimatet. Slutligen har vi bedömt att insamling och transporter av avfall bidrar till miljöpåverkan. Vi strävar efter att göra transporterna så effektiva som möjligt.

Vi har valt att jobba med ledningssystem för miljö (ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001) för att få verktyg att hela tiden förbättra vårt arbete samt att se till att vi har ordning och reda på verksamheten. VafabMiljö har certifikat som intygar detta, se länkar nedan.

Certifikat 2015 14001

Certifikat ISO 9001

Verksamhetspolicy

Vår verksamhet styrs av en mängd lagar och regler. För VafabMiljös avfallsanläggningar ska bl.a. tillstånd enligt miljöbalken finnas. Våra kontrollprogram anger hur vi ska kontrollera delar av den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Kontrollen sker bl.a. genom kontinuerlig provtagning av vatten, förorenade massor, kompost och utsläpp till luft. Uppföljning av resultatet av provtagningarna sker på flera sätt, bl.a. genom årliga miljörapporter som lämnas in för samtliga anläggningar och Återbruk.

 

9001-14001 blue