Renare och bättre sortering av Fyllnadsmassor

Vi strävar alltid efter renare och bättre sortering i våra containers, för att på så vis kunna ta till vara på resurserna, främst genom återvinning. Fyllnadsmassor/Tegel, Kakel och Betong, är en fraktion som behöver en renare sortering så vi därmed kan öka återvinningen av denna. Därför ska plastsäckar, plasthinkar och övriga behållare tömmas ur och slängas i respektive rätt fraktion.

Tack för att du hjälper oss att återvinna!

Hjälp sopbilen och slambilen att komma fram

Nu är våren här och träden och buskarna börjar slå ut! Slambilar och sopbilar är både högre, bredare och tyngre än en personbil. För vår framkomlighet är det viktig att träd och annan växtlighet inte inkräkta på vägbredden.

Bredden

Om körning i båda riktningarna förekommer på vägen, bör transportvägen vara minst 5.5 m bred . Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare – men minst 3.5 m.

Ibland behöver våra chaufförer kliva ur fordonet för att hämta avfall. Därför behövs det lite mer utrymme än fordonets bredd. Tänk även på att det finns känslig elektronik och hydraulikslangar på utsidan av sop- och slambilar, som kan skadas av nedhängande grenar.

Höjden

Vägen ska ha en fri höjd av 4,7 meter, träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
Hjälp oss komma fram och håll vägen fritt från nedhängande grenar och annan växtlighet!

VafabMiljö har fortsatt förtroende hos Mimer

VafabMiljö har återigen fått förtroendet hos det kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås, att tömma förpackningar i Mimers samtliga miljöbodar.
VafabMiljö ska även utföra tillsynsbesök i bodarna minst en gång per vecka samt utföra kärltvättar och storstädningar.

Avtalet kommer att gälla i två år från 1 maj och kan sedan förlängas ytterligare två år.

Foto: Per Groth

Fagersta och Norberg lämnar över avfallshanteringen till VafabMiljö 1 maj 2017

Samarbetet mellan kommunerna i vår region fortsätter att utökas då Fagersta kommun och Norbergs kommun lämnar över ansvaret för hushållsavfallet till VafabMiljö från den 1 maj 2017.

Sedan tidigare har även kommunerna Surahammar, Sala, Skinnskatteberg, Enköping, Heby, Västerås och Hallstahammar lämnat över. Därmed kontaktar hushållen i dessa kommuner VafabMiljö för frågor om hushållsavfall.

Telefon: Ring VafabMiljös kundservice på telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00, med frågor om abonnemang, extra tömning, beställning av hämtning av grovavfall m m.
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Här finns information om hushållsavfall för alla hushåll, företag, föreningar med mera i:

Fagersta, klicka på länken: http://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/fagersta-norberg/

Norberg, klicka på länken: http://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/Norberg/

Varför?

Anledningen till att VafabMiljö omorganiseras till ett kommunalförbund är möjligheten att utveckla regional samverkan inom avfallsområdet. Nya utmaningar inom avfallsområdet, som att mer avfall ska återvinnas och återanvändas, gör att kommunerna vill utveckla samarbetet. Genom kommunalförbundet kan VafabMiljö ta hand om avfallet från att det samlas in till dess att det behandlas på bästa sätt.

Att VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering innebär inte så stor skillnad för invånarna i kommunerna. Skillnaden blir bland annat att hushållen ska kontakta VafabMiljö istället för kommunen när det gäller frågor om avfall och att fakturan kommer från VafabMiljö.

Information via brev

Ett brev har gått ut till alla hushåll, verksamheter och fastighetsägare i Fagerstas respektive Norbergs kommun. Breven finns även att ladda ner här:

Brev Villa/Fritidshus Norberg

Brev Lägenheter Norberg

Brev Verksamheter Norberg

Brev Fastighetsägare/Samfällighet Norberg

Brev Villa/Fritidshus Fagersta

Brev Lägenheter Fagersta

Brev Verksamheter Fagersta

Brev Fastighetsägare/Samfällighet Fagersta

Skräpplockardagar i Västerås

Var med och håll Västerås rent i vår! Varje vår deltar Sveriges kommuner i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. Skräpplockardagarna arrangeras av Västerås stad.

De som har anmält sitt deltagande till Håll Sverige Rent, kan hämta skräpplockarmaterial på Återbruket Stenby i Västerås. Det ligger på Kraftlinjegatan (mellan Coop Forum och Åkarnas hus). Efter att du plockat skräp kan du lämna det i en särskild container på Återbruket Stenby.

Läs mer om skräpplockardagarna på Håll Sverige Rent

Foto: Per Groth

VafabMiljö har fått stöd från Klimatklivet för att utveckla biogasproduktionen

Naturvårdsverket har beviljat VafabMiljö Kommunalförbund ett investeringsstöd om 32 miljoner kronor genom Klimatklivet. Stödet används till investeringar som ger minskade utsläpp av växthusgaser.

VafabMiljö har sedan 2005 rötat matavfall från företag och hushåll tillsammans med vallgrödor från lokala lantbruk på Gryta avfallsanläggning i Västerås. Vid rötningen tas energi och näringsämnen i det organiska materialet tillvara genom produktion av biogas och biogödsel.

Biogasen som VafabMiljö producerar används som fossilfritt, miljövänligt drivmedel för bussar i kollektivtrafik, taxibilar och privatbilar. Biogödseln används av lokala lantbrukare som gödningsmedel vid livsmedelsproduktion. I dag är efterfrågan på biogas i regionen större än produktionen.

– Investeringsstödet ger oss möjlighet att utveckla och uppgradera vår produktion av biogas, säger Pernilla Widén, avdelningschef för Process och underhåll på VafabMiljö. Stödet innebär att vi kan fortsätta hålla den höga ambitionsnivån när det gäller miljöprestanda som vi vill ha.

De åtgärder som genomförs beräknas ge en betydande minskning av klimatbelastande utsläpp. Under den beräknade avskrivningstiden på 15 år kommer minskningen motsvara cirka 10 000 ton koldioxid per år.

– Vi har under många år arbetat för en väl utbyggd och effektiv infrastruktur för biogasen och det känns mycket bra att vi kan fortsätta producera och distribuera biogas. Den biogas som kan produceras under de båda rötkamrarnas livstid motsvarar närapå 58 miljoner liter diesel, avslutar Pernilla Widén.

Genom att ersätta bensin och diesel med biogas kan dessutom flera hälsofarliga utsläpp som hälsovådliga partiklar, kolväten, kväveoxider och svaveldioxider minskas avsevärt. Biogödseln sluter kretsloppet mellan stad och landsbygd, vilket minskar behovet av importerad konstgödsel. Biogödsel är ett viktigt organiskt gödselmedel i lantbruket och tillför marken både mull och växtnäringsämnen.

Ingen jordförsäljning på VafabMiljö

I år kommer VafabMiljö inte att producera eller sälja någon jord.
Eventuella kunder hänvisas till trädgårdsföretag och andra ställen som säljer jord.

Sommarhämtning fritidshus 2017 i VafabMiljö-regionen

Inom kort startar sommarhämtningen för fritidshus. Det är samma hämtningsdag som förra året. Så här sker hämtningen sommaren 2017:

Skinnskatteberg

I Skinnskatteberg har fritidshusen följande hämtningsveckor beroende på om man har hämtning av sopor jämn eller ojämn vecka:

Ojämna veckor 19-39

Jämna veckor 20-40

Heby kommun

I Heby har fritidshusen följande hämtningsveckor beroende på om man har hämtning av sopor jämn eller ojämn vecka:

Jämna veckor 18-38

Ojämna veckor 19-39

De kunder i Heby som har valt att endast ha hämtning två gånger under sommarsäsongen, har hämtning följande veckor:

Jämna veckor: vecka 26 och 38.

Ojämna veckor: vecka 27 och 39

Övriga regionen

Sommarperioden för ägare till fritidshus i övriga VafabMiljö-regionen, har följande hämtningsveckor beroende på om man har hämtning av sopor jämn eller ojämn vecka:

Jämna veckor 18-38

Ojämna veckor 19-39

Tänk på att:

 • Ställa ut kärlet i god tid
 • Inte fylla kärlet med ris, grenar eller löv. De fastnar lätt i kärlet och då finns risk att kärlet inte kan tömmas ordentligt.
 • Om det står parkerade bilar framför kärlen kan de inte tömmas.
 • Allt avfall i matavfallskärlet ska packeteras i de bruna matavfallspåsarna som finns att hämta på bland annat Återbruken.

Frågor?

Vid frågor om din avfallshantering är du välkommen att kontakta vår kundservice på e-post: kundservice@vafabmiljo.se eller på telefon 020-120 22 20.

Tänk på att meddela eventuella ägarbyten och abonnemangsförändringar i god tid till oss på VafabMiljö. På så sätt får vi rätt uppgifter i vårt kundregister.

Inför latrinhämtning i Västerås 2017

Snart är det dags för säsongens första latrinhämtning. Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Att tänka på:

 • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
 • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
 • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, vid hämtningstillfället.
 • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

Nytt

För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora (37 liters), till små (23 liters) tunnor istället. I Västerås får de som har abonnemang det stora kärlet till en början. Det kommer sedan att bytas ut succesivt under säsongen. I samband med utbytet till den mindre tunnan levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.

Behållare hämtas inte om:

 • den innehåller felaktigt material
 • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
 • kärlet är för dåligt förslutet
 • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Budning

Om du inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang du har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning.

Hämtningen utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet med de etiketter du fått (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress.

Inför latrinhämtning 2017

Snart är det dags för säsongens första latrinhämtning. Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Att tänka på:

 • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
 • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
 • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, vid hämtningstillfället.
 • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

Nytt

För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora (37 liters), till små (23 liters) tunnor istället. I samband med första tömningstillfället levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.

Behållare hämtas inte om:

 • den innehåller felaktigt material
 • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
 • kärlet är för dåligt förslutet
 • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Budning

Om du inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang du har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning.

Hämtningen utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet med de etiketter du fått (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress.