Undantag från grundabonnemangen

Befrielse från hämtning

Om du som fastighetsinnehavare kan visa att du, på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt, själv kan hantera ditt hushållsavfall kan efter särskild ansökan till VafabMiljö få befrielse från hämtningen av ditt avfall. Ansökningsavgiften är 315 kr om ansökan beviljas. Då befrias du från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften.

Förlängt hämtningsintervall

Om du har små mängder avfall kan du söka om förlängt hämtningsintervall. För att det ska medges måste avfallet rymmas i det minsta kärlet samt allt matavfall från hushållet måste komposteras. Du ansöker om förlängt hämtningsintervall hos VafabMiljö. Om din ansökan beviljas tas en avgift på 315 kr ut.

Obebodd fastighet

Fastigheter som är obeboeliga eller ska rivas och där det inte finns några planer att den ska användas igen, kan bli befriade från både fast och rörlig avgift. Detta förutsätter att inget hushållsavfall kommer från fastigheten. Ansökan ska lämnas in senast en månad innan uppehållet gäller. Ansökningsavgift är 315 kr.

Uppehåll i hämtning

Om fastigheten står tom i minst tre månader efter varandra kan du ansöka om uppehåll i hämtning. Fritidshus måste vara obebott hela sommarsäsongen. Fastigheter som ingår i en gemensamhetslösning måste ansöka om uppehåll via den som ansvara för abonnemanget, kontakta din förening eller motsvarande. Uppehåll kan bevilja upp till 2 år och därefter kan det förlängas ett år i taget tills förhållandena ändras. En ansökningsavgift tas ut med 315 kr per tillfälle och sökande.