Undantag

Befrielse från hämtning

Om du som fastighetsinnehavare kan visa att du, på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt, själv kan hantera ditt hushållsavfall kan du efter särskild ansökan till VafabMiljö få befrielse från hämtningen av ditt avfall. Ansökningsavgiften är 315 kr om ansökan beviljas. Då befrias du från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften.

Förlängt hämtningsintervall

Om du har små mängder avfall kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall. För att din ansökan ska beviljas måste restavfallet/ det brännbara avfallet rymmas i det minsta gröna kärlet. Allt matavfall från hushållet måste komposteras. Du ansöker om förlängt hämtningsintervall hos VafabMiljö. Om din ansökan beviljas tas en avgift på 315 kr ut.

Obebodd fastighet

Fastigheter som är obeboeliga eller ska rivas och där det inte finns några planer att använda fastigheten igen, kan bli befriade från både fast och rörlig avgift. Detta förutsätter att inget hushållsavfall kommer från fastigheten. Ansökan ska lämnas in senast en månad innan uppehållet gäller. Ansökningsavgift är 315 kr.

Uppehåll i hämtning

Om en fastighet inte används under en sammanhängande period av minst tre månader kan du ansöka om uppehåll i hämtning av avfall. För uppehåll av ett sommarabonnemang ska fastigheten inte användas under hela säsongen. Fastigheter som ingår i en gemensamhetslösning måste ansöka om uppehåll via den som ansvarar för abonnemanget. Kontakta din förening eller motsvarande.

Uppehåll kan beviljas för maximalt två år. Om ansökan beviljas blir du befriad från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften.

En ansökningsavgift på 315 kr tas ut per tillfälle och sökande.