Avfallstaxa

Här hittar du gällande Avfallstaxor för din sophämtning i Västerås kommun.

Som fastighetsägare i Västerås kan du välja mellan två olika abonnemang, beroende på hur du vill sortera ditt matavfall. I dagsläget har cirka 95 procent av västeråsarna abonnemang Källsorterat.

Avfallstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften måste alla hushåll betala. Nivån på den rörliga delen beror på vilket abonnemang du väljer. För att få fram hela avgiften läggs den fasta avgiften ihop med den rörliga avgiften. Taxesystemet bygger på följande huvudprinciper:

  • Abonnenterna ska få ökad valfrihet.
  • Taxorna ska styra mot en ökad återvinning.
  • Taxorna ska finansiera verksamheten.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader för till exempel Åter­bruken, investeringar i an­läggningar för behandling av avfall, omhänder­tagande av farligt avfall, administration och information. Den fasta avgiften tas ut per hushåll oavsett vilket abonne­mang fastighets­ägaren väljer eller om flera hushåll delar på ett eller flera kärl.

  • Småhus: fast avgift 1 640 kronor per hushåll.
  • Flerfamiljshus: fast avgift 971 kronor per hushåll.
  • Fritidshus: fast avgift 856 kronor per hushåll
  • Övriga verksam­heter: fast avgift 901 kronor per verk­samhet.

Rörlig avgift

I den rörliga avgiften ingår kostnader som du som fastighets­ägare själv kan påverka genom att välja till exempel abonne­mang, storlek på kärl och hämtnings­intervall. Här nedan ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I taxan ingår fast avgift på 1 640 kr.
Kärlstorlek Osorterat Källsortering*
120-140 liter 5706 kr 2656 kr
160-190 6203 kr 2841 kr
210-240 6930 kr 3026 kr
370-400 8801 kr 3476 kr
600-660 12150 kr 4307 kr

*I abonnemang Källsortering ingår även ett 120-140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus, verksamheter samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

Avfallstaxor Västerås

Avfallstaxa Västerås småhus och fritidshus

Avfallstaxa Västerås flerfamiljshus och verksamheter

Fullständig avfallstaxa inkl latrin för Västerås 2019