Renhållningstaxa

Här hittar du alla taxor som avser din sophämtning. Taxorna gäller för dig som bor i Västerås kommun.

Renhållningstaxa småhus 2016

Renhållningstaxa för fritidshus 2016

Renhållningstaxa för flerbostadshus 2016

Renhållningstaxa för verksamheter 2016

Renhållningstaxa för öarna 2016

Avfallstaxa Västerås 2016

Som fastighetsägare i Västerås kan du välja mellan två olika abonnemang, beroende på hur du vill sortera ditt matavfall. I dagsläget har cirka 95 procent av västeråsarna abonnemang Källsorterat.

Renhållningsavgiften

Renhållningsavgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften måste alla hushåll betala. Nivån på den rörliga delen beror på vilket abonnemang du väljer. För att få fram hela renhållningsavgiften måste den fasta avgiften läggas ihop med den rörliga avgiften för det abonnemang du har valt. Taxesystemet bygger på följande huvudprinciper:

 • Abonnenterna ska få ökad valfrihet.
 • Taxorna ska styra mot en ökad återvinning.
 • Taxorna ska finansiera verksamheten.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som inte påverkas av hur mycket och vilket avfall som hämtas. Till exempel ingår kostnader för Åter­bruken, investeringar i an­läggningar för behandling av avfall, omhänder­tagande av lakvatten, behandling och miljö­skydd på Gryta avfalls­station och administration. Den fasta avgiften tas ut per hushåll oavsett vilket abonne­mang fastighets­ägaren väljer eller om flera hushåll delar på ett eller flera kärl.

 • Småhus: fast avgift 1 420 kronor per hushåll.
 • Flerfamiljshus: fast avgift 840 kronor per hushåll.
 • Fritidshus: fast avgift 740 kronor per hushåll
 • Övriga verksam­heter: fast avgift 780 kronor per verk­samhet.

Rörlig avgift

I den rörliga avgiften ingår kostnader som du som fastighets­ägare själv kan påverka genom att välja till exempel abonne­mang, storlek på kärl, hämtnings­intervall och drag­avstånd. Den rörliga kostnaden tas ut per kärl och inte per hushåll.

Avgifter för villor

Här följer några exempel på den totala ren­hållnings­avgiften med 2016 års taxe­nivåer för de olika abonne­mangen.

Abonnemang Källsorterat Du ställer själv ut ett 190 liters kärl för rest­avfall (grönt kärl) och ett 120 liters kärl för mat­avfallet (brunt kärl). Hämtning sker var 14:e dag. Fast avgift (1 420) + rörlig avgift (830 + 210) = 2 460 kronor per år.

Abonnemang Osorterat Du ställer själv ut ett 190 liters kärl för hushålls­avfallet (grönt kärl). Hämtning var 14:e dag. Fast avgift (1 420) + rörlig avgift (3 950) = 5 370 kronor per år.

Avgifter för lägenheter och verksamheter

Avgifterna varierar beroende på vald service­nivå, hämtnings­förhållanden etc. För att få pris­uppgifter för hämtning i flerbostads­hus hänvisar vi till Kundservice 020-120 22 20.

Mer än bara sophämtning

I renhållningsavgiften ingår, förutom insamlingen av 26 000 ton hushålls- och grovavfall, följande verksamheter:

 • Tillgång till sex Åter­bruk.
 • Freon­sanering av drygt 7 400 kyl- och frysskåp.
 • Miljöriktig hantering av cirka 2 000 ton farligt avfall.
 • Kompostering av trädgårds­avfall och komposter­bart hushålls­avfall.
 • Miljöriktig förbränning av deponi­gas med ett energi­innehåll som motsvarar 1 300 m³ olja.
 • Certifierat miljöarbete med 450 prov­tagningar och 3000 analys­resultat på Gryta avfalls­station.
 • Behandling av 132 000 m³ lakvatten från Gryta avfalls­station.
 • Kvalificerade utredningar om nya behandlings­tekniker, utveckling av käll­sortering, efter­behandling av gamla sop­tippar och etableringar av fram­tidens avfalls­anlägg­ningar.
 • Samarbete med Mälar­dalens högskola om forskning och utveckling av kretslopps­anpassad avfalls­hantering.
 • Information till cirka 4 000 skolelever.
 • Du hittar mer information i våra broschyrer och informationsblad.