Slam och latrin

Slamtömning

Slamavskiljare och slutna tankar töms enligt abonnemang minst en gång per år. För extra tömning kontakta VafabMiljös kundservice. Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör Relita på tfn 0771-103 500.

Avgift slamtömning
Ordinarie tömning (Brunnstorlek max 6 kbm) 739 kr/gång
Tillägg till ordinarie tömning:
Tillägg för brunnstorlek över 6 kbm 207 kr/kbm
Tillägg för extra tömning senast en vecka efter avrop 319 kr/gång
Tillägg för extra tömning senast en dag efter avrop 1 343 kr/gång
Att tänka på

Avståndet mellan uppställningsplats och slambrunn/tank får inte överstiga 25 meter. Lock eller tömningsanordning får inte vara övertäckt.

Fettavskiljare

Avgift tömning av fettavskiljare
Ordinarie tömning, brunnsstorlek 0 – 3 kbm 825 kr/gång
Ordinarie tömning, brunnsstorlek 3,1 – 6 kbm  1 100kr/gång
Mottagningsavgift  945 kr/ton

Latrinhämtning

Latrin hämtas efter beställning. Latrinkärl får du från VafabMiljö. Tänk på att kärlet inte får vara för tungt (max 15 kg) samt att det alltid ska placeras utefter körväg. Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför mycket viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Abonnenten ställer ut kärlen till hämtningsplats vid tomtgräns eller liknande.
OBS! Latrinkärlen måste vara märkta med de etiketter som skickats ut per post. Kärl som inte är märkta med rätt etiketter kommer inte att hämtas.

Avgift latrinhämtning
Hämtning inklusive kärl 328 kr/hämtning
12 ggr/år (permanentbostäder) inklusive kärl 3 936 kr/år
5 ggr/år (fritidshus) inklusive kärl 1 640 kr/år
Andra lösningar för latrin

Latrinhämtning blir mer och mer ovanligt eftersom man väljer andra lösningar. Nedan följer information om alternativa toalettlösningar:

 • Torrdass med latrinkompost
 • Urinseparerande torrdass med latrinkompost
 • Mulltoa
 • Förbränningstoalett
 • Paketeringstoalett
 • WC med egen reningsanläggning
 • Toalett med sluten tank
 • Bajamaja
 • Toalettbod

Hur du måste hantera avfallet beror på vilken toalettlösning du väljer. Väljer du torrdass, mulltoa eller paketeringstoalett måste du kompostera latrinavfallet på egen hand. Föredrar du toalett med sluten tank eller WC med egen reningsanläggning måste toalettsystemet slamsugas. Detta gäller även de toaletter som du kan hyra, dvs. Toalettbod och Bajamaja.

Kundservice

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Inför latrinhämtning 2017

Snart är det dags för säsongens första latrinhämtning. Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Att tänka på

 • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
 • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
 • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, vid hämtningstillfället.
 • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora (37 liters), till små (23 liters) tunnor istället. I samband med första tömningstillfället levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.

Behållare hämtas inte om

 • den innehåller felaktigt material
 • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
 • kärlet är för dåligt förslutet
 • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Budning

Om Ni inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang Ni har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning.

Hämtningen utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura eller uppgifter i detta utskick).