Avfallstaxa

Här hittar du gällande Avfallstaxor för din sophämtning i Surahammars kommun.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som påverkas av exempelvis val av kärlstorlek och hämtningsintervall.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

  • Småhus: Fast avgift hämtning av matavfall 876 kr/hushåll
    Småhus: Fast avgift hämtning av restavfall 1 273 kr/hushåll
  • Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift hämtning av matavfall 351 kr/lägenhet
    Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift hämtning av restavfall 587 kr/lägenhet
  • Fritidshus: Fast avgift hämtning av matavfall 365 kr/hushåll
    Fritidshus: Fast avgift hämtning av restavfall 529 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I tabellen är fasta avgifter inräknade.
Kärlstorlek Hemkompostering Källsortering* Avfallskvarn
140 liter 3129 kr 5402 kr 2673 kr
240 liter 3524 kr 5720 kr 3034 kr

*I abonnemang Källsortering ingår även ett 140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

Avfallstaxor Surahammar

Avfallstaxa Surahammar småhus och fritidshus

Avfallstaxa Surahammar flerfamiljshus och verksamheter

Fullständig avfallstaxa inkl latrin Surahammars kommun 2018