Undantag

Här hittar du information om undantag som kan gälla vid avfallshantering. Enligt renhållningsordningen finns vissa undantag från de ordinarie sopabonnemangen som måste ansökas om. Dessa gäller förlängt hämtningsintervall, uppehåll och befrielse från sophämtning.

Förlängt hämtningsintervall

Du kan ansöka om förlängt sophämtningsintervall  till en gång varannan månad om du hemkomposterar allt ditt matavfall.

Avfallet får inte packas så att problem uppstår vid tömning eller att kärlet blir överfullt så att locket inte går att stänga.

Olägenhet pga förlängt hämtningsintervall får inte heller uppstå ur miljö- och hälsoskyddspunkt, t ex skadedjur eller lukt.

Avgift för prövning av ansökan tas ut. Blankett för Ansökan om förlängt hämtningsintervall finns hos Avdelning Miljö och Bygg, Skinnskattebergs kommun. Kontakta dem på tel: 0222-450 00 (växel).

Uppehåll i hämtning

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall om ingen kommer att bo i huset under minst tre månader efter varandra, t ex på grund av en längre resa eller arbete på annan ort. Det är Miljö- och Byggnadsnämnden i Skinnskattebergs kommun som tar beslutet.

För fritidshus med sommarhämtning gäller att fastigheten är obebodd och inte används under hela hämtningsperioden. Uppehåll i hämtning gäller endast hushållsavfall.

Fastigheter som ingår i en gemensamhetslösning måste ansöka om uppehåll via den som ansvarar för abonnemanget. Kontakta din hyresvärd, bostadsrättsförening eller motsvarande.

Uppehåll kan beviljas i upp till 2 år. Efter ny ansökan kan uppehållet förlängas i ytterligare 2 år i taget.

Avgift för prövning av ansökan tas ut.

Blankett hittar du här

Skulle du vilja beställa blankett kan du kontakta vår kundservice via:

Telefon: 021- 120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Beviljat uppehåll

Den som beviljats uppehåll i hämtning får inte använda fastigheten under den tid uppehållet avser, med undantag för besök med anledning av tillsyn och skötsel.

Du betalar fortfarande den fasta renhållningsavgiften och lämnar grovavfall och farligt avfall till Återbruket.

Om villkoren inte följs har Miljö- och Byggnadsnämnden rätt att häva beslutet och återgå till ordinarie hämtning. Fastighetsägaren får då betala avgift för hela uppehållsperioden.

Ansökan ska vara inskickad minst 1 månad före uppehållet ska gälla. Ansökan behandlas först när alla obligatoriska uppgifter kommit in. Kontroll av uppgifterna kan göras.

Avgift för prövning av ansökan tas ut. Det är Miljö- och Byggnadsnämnden i Skinnskattebergs kommun som tar beslutet.

Befrielse från hämtning av hushållsavfall

Du kan ansöka om befrielse från sophämtning  om du kan hantera ditt restavfall och bioavfall på ett godtagbart sätt. Olägenhet får inte  uppstå ur miljö- och hälsoskyddspunkt, t ex skadedjur eller lukt.

Blankett för att ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall finns hos Avdelning Miljö & Bygg, Skinnskattebergs kommun.

Kontakta dem på tel: 0222-450 00 (växel).

Obebodd fastighet

Du kan ansöka om befrielse från sophämtning för obebodd fastighet om fastigheten inte används och det inte finns planer på att använda fastigheten i framtiden. Normalt gäller detta fastigheter där ingen bor och fastigheten inte heller är beboelig. Detta gäller inte en fastighet som inte används för tillfället, t ex på grund av ägarbyte.

Blankett för att anmäla obebodd fastighet finns hos Avdelning Miljö & Bygg, Skinnskattebergs kommun.

Kontakta dem på tel: 0222-450 00 (växel).