Avfallstaxa Skinnskatteberg

Här hittar du taxor för din sophämtning. Taxorna gäller för dig som bor i Skinnskattebergs kommun och avser 2017. Det är samma taxa 2017 som 2015-2016.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 956 kr/hushåll
  • Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift 745 kr/lägenhet
  • Fritidshus: Fast avgift 598 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan följer några exempel på den totala renhållningsavgiften för de olika abonnemangen.

Exempel Abonnemang Källsortering (småhus)

Tömning var 14:e dag av ett 120-130 liters kärl för restavfall och ett 120-130 liters kärl för matavfall:

Fast avgift 956 kr

Rörlig avgift 1 280 kr

Total kostnad per år 2 236 kr (inkl. moms)

Exempel Abonnemang Hemkompostering (småhus)

Tömning var 14:e dag av ett 120-130 liters kärl för restavfall:

Fast avgift 956 kr

Rörlig avgift 945 kr

Total kostnad per år 1 901 kr (inkl moms)

Avfallstaxa Skinnskatteberg

I Skinnskatteberg är taxorna oförändrade under 2017 därmed gäller 2016 års nivåer.

Här hittar du hela avfallstaxan för Skinnskattebergs kommun