Avfallstaxa Skinnskatteberg

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer. Det är samma taxa 2016 som 2015.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 956 kr/hushåll
  • Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift 745 kr/lägenhet
  • Fritidshus (Hämtning 5 månader per år): Fast avgift 598 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan följer några exempel på den totala renhållningsavgiften enligt 2016 års taxa för de olika abonnemangen.

Exempel Abonnemang Källsortering (småhus)

Tömning var 14:e dag av ett 120-130 liters kärl för restavfall och ett 120-130 liters kärl för matavfall:

Fast avgift 956 kr

Rörlig avgift 1 280 kr

Total kostnad per år 2 236 kr (inkl. moms)

Exempel Abonnemang Hemkompostering (småhus)

Tömning var 14:e dag av ett 120-130 liters kärl för restavfall:

Fast avgift 956 kr

Rörlig avgift 945 kr

Total kostnad per år 1 901 kr (inkl moms)

Här hittar du hela avfallstaxan för Skinnskattebergs kommun 2015-2016