Undantag

Här hittar du information om undantag som kan gälla vid avfallshantering.

Befrielse från hämtning av hushållsavfall

För att ansöka om befrielse från hämtning av hushållsavfall kontaktar du Bygg och Miljö Sala-Heby.

Telefon: 0224-74 70 00
E-post: kommun.info@sala.se

Förlängt hämtningsintervall

Du kan ansöka om förlängt sophämtningsintervall om du hemkomposterar allt ditt matavfall.

Avfallet får inte packas så att problem uppstår vid tömning eller att kärlet blir överfullt så att locket inte går att stänga.

Olägenhet pga förlängt hämtningsintervall får inte heller uppstå ur miljö- och hälsoskyddspunkt, t ex skadedjur eller lukt.

  • Permanentbostad kan medges hämtning en gång var fjärde vecka (13 ggr/år), en gång per kvartal eller två gånger per år.
  • Fritidshus kan medges hämtning två gånger per sommar.

Ansökan om förlängt hämtningsintervall ska vara inskickad minst 1 månad före uppehållet ska gälla. Du ansöker på blanketten Ansökan om förlängt hämtningsintervall som du hittar Här.

Obebodd fastighet

Du kan ansöka om befrielse från sophämtning för obebodd fastighet om fastigheten inte används och det inte finns planer på att använda fastigheten i framtiden. Normalt gäller detta fastigheter där ingen bor och fastigheten inte heller är beboelig. Detta gäller inte en fastighet som inte används för tillfället, t ex på grund av ägarbyte.

Blankett för att ansöka om befrielse från sophämtning hittar du Här.

Uppehåll i hämtning

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall om ingen kommer att bo i huset under minst tre månader efter varandra, t ex på grund av en längre resa eller arbete på annan ort.

För fritidshus med sommarhämtning gäller att fastigheten är obebodd och inte används under hela hämtningsperioden (vecka 18-39). Uppehåll i hämtning gäller endast hushållsavfall.

Fastigheter som ingår i en gemensamhetslösning måste ansöka om uppehåll via den som ansvarar för abonnemanget. Kontakta din hyresvärd, bostadsrättsförening eller motsvarande.

Uppehåll i latrinhämtning kan endast ges om huset står obebott under minst ett helt kalenderår (1 januari till 31 december).

Uppehåll kan beviljas i upp till 2 år. Efter ny ansökan kan uppehållet förlängas i ytterligare 2 år. Därefter ändras abonnemanget tillbaka till det som gällde innan uppehållet.

Beviljat uppehåll

Den som beviljats uppehåll i hämtning får inte använda fastigheten under den tid uppehållet avser, med undantag för besök med anledning av tillsyn och skötsel.

Du betalar fortfarande den fasta renhållningsavgiften och lämnar grovavfall och farligt avfall till Återbruket.

Om villkoren inte följs har VafabMiljö rätt att häva beslutet och återgå till ordinarie hämtning. Fastighetsägaren får då betala avgift för hela uppehållsperioden.

Ansökan ska vara inskickad minst 1 månad före uppehållet ska gälla. Ansökan behandlas först när alla obligatoriska uppgifter kommit in. Kontroll av uppgifterna kan göras.

Blankett för att ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall hittar du Här.

Kundservice

Blanketter hittar du i menyn eller via länkarna. Vill du beställa blankett kan du kontakta vår kundservice via:

Telefon: 021- 120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se