Avfallstaxa

Här hittar du gällande taxor för sophantering i Heby kommun.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

•Småhus: Fast avgift 1 111 kr/hushåll
•Flerfamiljshus: Fast avgift 361 kr/lägenhet
•Fritidshus (sommarhämtning): Fast avgift 655 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I taxan ingår fast avgift på 1111 kr.
Kärlstorlek Hemkompostering Källsortering*
140 liter 2106 kr 2877 kr
190 2359 kr 3130 kr
370 2911 kr 3682 kr

*I abonnemang Källsortering inräknas även ett 140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

Avfallstaxor

Avfallstaxa Heby Småhus och fritidshus

Avfallstaxa Heby Flerbostadshus och verksamheter

Fullständig avfallstaxa Heby kommun