Avfallstaxa Heby

Här hittar du taxor för din sophämtning. Taxorna gäller för dig som bor i Heby kommun och avser 2017.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

•Småhus: Fast avgift 1 111 kr/hushåll
•Flerfamiljshus: Fast avgift 361 kr/lägenhet
•Fritidshus (sommarhämtning): Fast avgift 655 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan följer några exempel på den totala renhållningsavgiften enligt 2017 års taxa för de olika abonnemangen.

Exempel Abonnemang Källsortering

Tömning var 14:e dag av ett 190 liters kärl för restavfall och ett 140 liters kärl för matavfall:

Fast avgift 1 111 kr

Rörlig avgift 2 019 kr

Total kostnad per år 3 130 kr (inkl. moms)

Exempel Abonnemang Hemkompostering

Tömning var 14:e dag av ett 190 liters kärl för restavfall:

Fast avgift 1 111 kr

Rörlig avgift 1 248 kr

Total kostnad per år 2 359 kr (inkl moms)

Här hittar du Avfallstaxan för Heby kommun.